Jak odzyskać przedmioty osobiste pozostawione w mieszkaniu w trakcie rozwodu, gdy drugi małżonek utrudnia lub uniemożliwia ich wydanie?

W więk­szo­ści przy­pad­ków, już w fazie wsz­czę­cia postę­po­wa­nia roz­wo­do­wego, mał­żon­ko­wie prze­stają zaj­mo­wać wspólne miesz­ka­nie. Nie­rzadko współ­mał­żo­nek decy­duje się na opusz­cze­nie lokalu nagle, pozo­sta­wia­jąc rze­czy oso­bi­ste w miesz­ka­niu zaj­mo­wa­nym przez dru­giego mał­żonka. Czę­sto docho­dzi do sytu­acji, że jeden z mał­żon­ków musi ucie­kać z domu z powodu sto­so­wa­nia prze­mocy wobec niego, pozo­sta­wia­jąc sze­reg przed­mio­tów nie­zbęd­nych prze­cież do codzien­nego użyt­ko­wa­nia, nie­rzadko oso­bi­stych. Zda­rzają się sytu­acje, gdzie w środku nocy żona ucieka przed agre­syw­nym mężem (rzadko odwrot­nie, zda­rza się, że z małym dziec­kiem) i nie jest w sta­nie zabrać nawet swo­ich ubrań, leków etc. Wów­czas poja­wia się pro­blem, bowiem ze stra­chu nie jest w sta­nie wró­cić do domu po rze­czy, albo pozo­sta­jący w miesz­ka­niu mał­żo­nek odma­wia ich wydania.

Co w przy­padku, gdy współ­mał­żo­nek utrud­nia nam odzy­ska­nie przed­mio­tów oso­bi­stych pozo­sta­wio­nych w mieszkaniu?

Rela­cje mię­dzy mał­żon­kami sta­ra­ją­cymi się o orze­cze­nie roz­wodu czę­sto ogra­ni­czają się do kon­tak­tów na sali roz­praw. W takiej sytu­acji osoba, która opu­ściła wspól­nie zaj­mo­wane miesz­ka­nie, spo­tyka się z nie lada pro­ble­mem – jak odzy­skać pry­watne rze­czy pozo­sta­wione w lokalu?

Ist­nieją moż­li­wo­ści odzy­ska­nia przed­mio­tów z miesz­ka­nia, począw­szy od bar­dziej rady­kal­nych – wezwa­nie poli­cji lub straży miej­skiej na adres zamiesz­ka­nia współ­mał­żonka i próba oso­bi­stego odzy­ska­nia rze­czy, skoń­czyw­szy na tych polu­bow­nych. Jedną z nich jest zawar­cie w pozwie o roz­wód, wnio­sku o wyda­nie szcze­gó­łowo wska­za­nych, rze­czy oso­bi­stych przez małżonka.

Jeżeli stro­nie zależy na nie­zwłocz­nym otrzy­ma­niu przed­mio­tów, można skorzystać

z mecha­ni­zmu praw­nego, prze­wi­dzia­nego w art. 755 § 1 kpc oraz 756 kodeksu postę­po­wa­nia cywil­nego. W powyż­szych mowa o tym, że strona zain­te­re­so­wana może żądać usta­no­wie­nia przez Sąd zabez­pie­cze­nia rosz­czeń nie­pie­nięż­nych na czas trwa­nia postę­po­wa­nia. Posta­no­wie­nie w tym zakre­sie jest wyda­wane nie­zwłocz­nie, a jego wyko­na­niem zaj­muje się komornik.

We wnio­sku należy dokład­nie okre­ślić, jaki jest zakres żąda­nia i spo­sób jego speł­nie­nia, tj. okre­ślić rodzaj i formę zwrotu tych rze­czy. Wnio­sek kie­ro­wany jest do Sądu, który roz­pa­truje sprawę o roz­wód. Można go zgło­sić w pozwie, lub w dal­szym toku postę­po­wa­nia. Przy czym w dal­szym toku postę­po­wa­nia pod­lega osob­nej opłacie.

Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie należy jedy­nie upraw­do­po­dob­nić, tzn. że nie ma potrzeby przed­kła­dać dowo­dów potwier­dza­ją­cych twier­dze­nia zawarte we wnio­sku, sygna­li­zuje on jedy­nie Sądowi, iż ist­nieje praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia trudności

z wyeg­ze­kwo­wa­niem żądań wska­za­nych w pozwie lub wska­za­nie, że nie jest moż­liwe uzy­ska­nie tych przed­mio­tów. Potwier­dze­niem może być choćby kore­spon­den­cja sms z dru­gim małżonkiem.

Jeżeli strona nie zawarła ww. wnio­sku w pozwie o roz­wód, ma prawo do zło­że­nia odręb­nego wnio­sku o zabez­pie­cze­nie, które będzie obcią­żone opłatą w wyso­ko­ści 40 zł. Co wię­cej wnio­sek, będący pismem pro­ce­so­wym strony, musi speł­nić okre­ślone w usta­wie wymogi: ozna­cze­nie sądu, imię i nazwi­sko stron, ich przed­sta­wi­cieli usta­wo­wych i peł­no­moc­ni­ków, ozna­cze­nie rodzaju pisma, osnowę wnio­sku oraz dowody na popar­cie przy­to­czo­nych oko­licz­no­ści, a także pod­pis strony i sygna­turę akt (o ile jest kolej­nym pismem skła­da­nym w sprawie).

Pod­su­mo­wu­jąc – nie trzeba cze­kać do zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia w spra­wie roz­wo­do­wej aby sku­tecz­nie odzy­skać przed­mioty codzien­nego użytku. Także na eta­pie toczą­cego postę­po­wa­nia mię­dzy mał­żon­kami, ist­nieje realna szansa do wyeg­ze­kwo­wa­nia od współ­mał­żonka, pozo­sta­wio­nych ciu­chów czy dokumentów.

Apl. adw. Anna Socik

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj
  • email
  • Poleć
  • Wykop