Rozwód z orzekaniem o winie– jak udowodnić zdradę w postępowaniu rozwodowym

Jedną z naj­waż­niej­szych prze­sła­nek roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa przez roz­wód z wyłącz­nej winy współ­mał­żonka, jest oczy­wi­ście zdrada (nie­wier­ność).  O ile nie ma pro­blemu, gdy drugi mał­żo­nek tego nie ukrywa, przy­znaje się do  o tyle kło­poty zaczy­nają się, gdy tylko strona żąda­jąca orze­cze­nia winy w roz­kła­dzie poży­cia wie o zdra­dzie współ­mał­żonka. Naj­bar­dziej popu­lar­nymi moż­li­wo­ściami uzy­ska­nia tej wie­dzy, i wyka­za­nie jej przed sądem jest oczy­wi­ście sko­rzy­sta­nie z usług detek­ty­wi­stycz­nych, czę­sto jed­nak są to koszty, które prze­kra­czają moż­li­wo­ści finan­sowe strony. Z pew­no­ścią istotne będą zezna­nia świad­ków, któ­rzy mogą potwier­dzić zacho­wa­nia mał­żonka zdra­dza­ją­cego. Rów­nież więk­szy niż dotych­czas spo­sób wyda­wa­nia pie­nię­dzy może być wska­zówką, a więc gdzie, kiedy, ile i na co wyda­wał pie­nią­dze mał­żo­nek, któ­rego nie­wier­no­ści chcemy dowieść, ist­nieją moż­li­wo­ści zebra­nia dowo­dów w zakre­sie wydat­ko­wa­nia kosz­tów, które pozwolą sądowi na wyda­nie orze­cze­nia roz­wo­do­wego z wyłącz­nej winy mał­żonka zdra­dza­ją­cego. Także kwe­stie zwią­zane z bilin­gami roz­mów tele­fo­nicz­nych mogą wska­zać na okre­ślone oko­licz­no­ści tj. czas i miej­sce roz­mów, treść sms, ich inten­syw­ność rów­nież uza­sad­niać mogą ist­nie­nie pod­staw do stwier­dze­nia nie­wier­no­ści małżonka.

Reasu­mu­jąc chciał­bym nad­mie­nić, iż nie zawsze cudzo­łó­stwo jest pod­stawą do orze­cze­nia o wyłącz­nej winie w roz­kła­dzie poży­cia. Ist­nieje cie­kawe orze­cze­nie Sądu Naj­wyż­szego z dnia 29 marca 1949 r. „Nawet w wypadku cudzo­łó­stwa jed­nego z mał­żon­ków, drugi z nich staje się win­nym spo­wo­do­wa­nia roz­kładu poży­cia mał­żeń­skiego, jeżeli przez cią­głe znie­wagi zatru­wał życie popeł­nia­ją­cemu cudzo­łó­stwo mał­żon­kowi”. Cza­sami warto zasta­no­wić się nad swoim zacho­wa­niem, i prze­my­śleć, czy cza­sem nie mamy do czy­nie­nia z taką sytu­acją, bowiem można zaan­ga­żo­wać się w pro­ces roz­wo­dowy na dłu­gie lata i tylko stra­cić nie­po­trzeb­nie nerwy i zdro­wie, a nie zawsze orze­cze­nie koń­cowe jest tego warte, szcze­gól­nie gdy strony mają mało­let­nie dzieci.

Pamię­tać należy, iż ist­nieje wiele innych prze­sła­nek uza­sad­nia­ją­cych na żąda­nie usta­le­nia wyłącz­nej winy w roz­kła­dzie poży­cia, powyż­szej wymie­ni­łem jedy­nie  pod­sta­wowe, przy­kła­dowe dowody, które mogą być przy­datne w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym w celu udo­wod­nie­nia nie­wier­no­ści małżeńskiej.

W razie wąt­pli­wo­ści zachę­cam do zada­wa­nia pytań, pod arty­ku­łem, posta­ram się udzie­lić Pań­stwu wyczer­pu­ją­cych odpowiedzi.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Drukuj
 • email
 • Poleć
 • Wykop
Kategorie: Bez kategorii. Autor: Marcin Zaborek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl

106 myśli nt. „Rozwód z orzekaniem o winie– jak udowodnić zdradę w postępowaniu rozwodowym

 1. Pro­szę o odpo­wiedz na pyta­nie :Czy mał­żo­nek winny roz­padu mał­żeń­stwa ponosi wszel­kie koszty sprawy roz­wo­do­wej (wyna­gro­dze­nie adwo­kata dru­giej strony, detek­tyw itp) ?

  • Dobry wie­czór. Gene­ralną zasadą jest, iż strona prze­gry­wa­jąca ponosi koszty pro­cesu, w tym koszty zastęp­stwa adwo­kac­kiego. Jed­nakże nie wszyst­kie pry­watne koszty sąd może uznać, za koszty postę­po­wa­nia sądo­wego. Ist­nieje praw­do­po­do­bień­stwo, iż koszty wyna­gor­dze­nia detek­tywa nie będą wli­czone w koszty pro­cesu, i mał­żo­nek wyłącz­nie winny roz­kładu poży­cia nie będzie zobo­wią­zany do ich zwrotu. Pozdrawiam

 2. Witam, bar­dzo pro­szę o odpowiedzi..

  1. Czy (peł­no­let­nie) dziecko będzie wzy­wane na świadka przy roz­wo­dzie rodzi­ców, któ­rego powo­dem jest wła­śnie zdrada? Jeśli tak, to jakie ewen­tu­al­nie pyta­nia sąd może zadać?

  2. Co z miesz­ka­niem, które jest spad­kiem jed­nego z mał­żon­ków? Spa­dek ten dostał już w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa.. czy “należy” się on dru­giemu mał­żon­kowi po rozwodzie?

  • Witam,
   Doro­słe dziecko moze być świad­kiem na spra­wie roz­wo­do­wej rodzi­ców, na tych samych zasa­dach co inni człon­ko­wie rodziny. Nie­mniej zależy to od tego, czy kto­raś ze stron złoży taki wnio­sek dowo­dowy.
   Co do dru­giego pyta­nia to pro­szę pamię­tać, iż miesz­ka­nie nabyte w spadku przez jed­nego z mał­żon­ków wcho­dzi do jego majątku odręb­nego. To z kolei zna­czy, iż nie będzie przed­mio­tem podziału majątku wspól­nego mał­żon­ków. Drugi z mał­żon­ków będzie jed­nak mógł żądać zwrotu nakła­dów poczy­nio­nych na to miesz­ka­nie z majątku wspól­nego.
   Pozdrawiam

 3. Witam
  Mam pyta­nie : doty­czące zdrady– przy­znaję się do niej przed sądem ‚zresztą wypro­wa­dzi­łam się z domu i miesz­kam z nowym part­ne­rem, jaka jest jed­nak szansa ‚że wina będzie orze­czona po obu stro­nach w przy­padku gdy ( mam na to świad­ków ):
  mąż trak­to­wał nasze mał­żeń­stwo jako jakiś układ– osobna kasa ( na mnie spo­czy­wało pono­sze­nie kosz­tów zwią­za­nych z wycho­wa­niem naszego wspól­nego dziecka, jedze­nie ‚środki– on robił opłaty a resztę odkła­dał sobie na swoim kon­cie ( do któ­rego dostępu nie mia­łam ) ” swoją czarną godzinę “- waka­cje płatne po poło­wie ( połowa rów­nież na dziecko )
  za moją fana­be­rię uwa­żał zapłatę za dodat­kowe zaję­cia dla dziecka ( basen, angiel­ski )-więc pono­si­łam je sama,
  wynaj­mo­wał nasze wspólne miesz­ka­nie ( prze­le­wał sobie pie­nią­dze na swoje pry­watne konto )
  za wszystko zwią­zane z moją i dziecka osobą musia­łam pła­cić sama
  –sexu pra­wie nie było ( spa­łam z dziec­kiem )- mąż wolał się ona­ni­zo­wać,
  sprzą­ta­nie, pra­nie , praca zawo­dowa– tylko ja
  on przy­cho­dził z pracy i zasia­dał przed kom­pem
  każdy week­end ( musiał się napić )- spał do połu­dnia i tyle z tego było ( nie miał ochoty spę­dzać ze mną czasu
  wpa­dłam w depre­sję ( zero wspar­cia — obcy ludzie pomo­gli wyjść z tego )
  cią­gła kry­tyka wyglądu, poglą­dów, spo­sobu na życie
  oddzielne waka­cje ( maż musiał reali­zo­wać swoje pasje )
  wresz­cie tak — poszłam sobie…
  czy moja wina jest bez­sporna czy dla sądu sytuacja,którą po krótce przed­sta­wi­łam zmie­nia postać rze­czy i mam szanse na wyrok ‚że wina leżała po obu stro­nach.
  Jaką mam szansę?
  Będę wdzięczna za odpowiedź

  • Dzień dobry. W spra­wach roz­wo­do­wych kwe­stia winy jest nie zawsze jed­no­znaczna. Musi Pani pamię­tać, że sąd nie stop­niuje winy, to zna­czy jeżeli po Pani stro­nie doszło do zdrady, to chyba nie będzie wąt­pli­wo­ści odno­śnie winy, nato­miast te oko­licz­no­ści, które podała Pani odno­śnie męża, są pewną prze­słanką do uzna­nia, że i mąż przy­czy­nił się do roz­kładu mał­żeń­stwa. W moim prze­ko­na­niu, ma Pani szanse na stwier­dze­nie braku dba­ło­ści o mał­żeń­stwo przez męża, a więc i uza­nie przez sąd, że jest współ­winny roz­kładu poży­cia. Pyta­nie jest jed­nak takie, czy dowo­dowo jest Pani w sta­nie to wyka­zać, bo samo twier­dze­nie, że tak było nie prze­kona sądu. Jeżeli świad­ko­wie zeznają, że rze­czy­wi­ście w tym mał­żeń­stwie funk­cjo­no­wała Pani w zasa­dzie sama, o wszystko Pani dbała, a mąż w zasa­dzie nie poma­gał, to już można sta­rać się o satys­fak­cjo­nu­jące Panią orze­cze­nie. Pozdrawiam

 4. Witam, jaką mam szanse wygrać roz­wód z orze­cze­niem o winie mężą. Przy­czyną roz­padu, bylo jego pijań­stwo, dodat­kowo nie inte­re­so­wal sie dziec­kiem, w domu sie­dzial tylko przed kom­pu­te­rem, wzial 2 pożyczki bez mojej wie­dzy, a w koncu i tak to on odszedl bez slowa wyja­snie­nia. Mam tylko 1 świadka z mojej rodziny i kilka jego roz­mow elek­tro­nicz­nych w kto­rych uma­wia sie na picie alko­holu. Jest też roz­mowa w kto­rej wyznaje kobie­cie ze mu sie podoba, chce sie z nia umo­wic, i w ogole flir­tuje, choc byli­smy jesz­cze razem. Czy taka roz­mowa row­nież moze być przy­czyną roz­padu? Nato­miast moja zna­joma pisala do mnie ze moj maż tylko pije i juz pod alko­ho­lizm pod­cho­dzi. Czy ta roz­mowa row­nież moze być dowo­dem. Nie chce jej pro­sic zeby byla swiad­kiem bo to nasza wspolna zna­joma i oba­wiam sie ze nie zechce.
  Bar­dzo pro­szę o odpowiedz

  • Dobry wie­czór. Zezna­nia świadka, to bar­dzo dobry dowód, ale przy­da­łoby się jesz­cze coś do mate­riału dowo­do­wego załą­czyć. Jeżeli cho­dzi o poten­cjalne zezna­nia tej zna­jo­mej, to jeżeli Pani ją zgłosi, jako świadka, to sąd ją wezwie i zezna­nia będzie musiała zło­żyć. Wzię­cie pożyczki jest pewną prze­słanką, ale też pyta­nie, czy Pani z tych pie­nię­dzy pocho­dzą­cych z pożyczki korzy­stała np. zaku­pi­li­ście Pań­stwo meble, tv lub wyre­mon­to­wa­li­ście miesz­ka­nie, albo­wiem jeżeli tak, to trudno w tym zakre­sie pod­no­sić zarzut nie­go­spo­dar­no­ści tudzież pozba­wie­nia Pani prawa do współ­de­cy­do­wa­niu o majątku wspól­nym. Wydaje mi się, że powinna Pani mieć wię­cej świad­ków i jakiś doku­ment, e-mail, infor­ma­cja o inter­wen­cji poli­cji, sło­wem cokol­wiek, co potwier­dzi pro­blem alko­ho­lowy męża. Pozdrawiam

 5. Witam i pro­szę o radę.
  Razem z żoną zde­cy­do­wa­li­śmy się na roz­wód — bez szar­pa­nia w sądzie. Doszli­śmy do poro­zu­mie­nia. Powo­dem roz­wodu jest zdrada mał­żeń­ska przez żonę — ma kogoś. Jeste­śmy myślą­cymi ludźmi i pomimo że kocham swoją żonę, to na siłę nie mogę jej zatrzy­mać. Żona zgo­dziła się na roz­wód z jej winy, i dla­tego mam pyta­nie — czy jeżeli żona przy­zna się przed sądem powie że ma kogoś i to jest jej wina, czy to będzie wystar­cza­jące do orze­cze­nia roz­wodu. Zazna­czam że chcemy rozejść się poko­jowo bez cią­ga­nia świad­ków po sądach. Bar­dzo jest to dla nas ważne, robimy to dla naszego syna, nie chcąc robić mu pie­kła z zaist­nia­łej sytuacji.

  • Dzień dobry. Jest to uzna­nie powódz­twa, więc powinno to wystar­czyć do orze­cze­nia przez sąd winy w roz­wo­dzie. Pozdrawiam

 6. Witam mam pyta­nie odno­śnie podziału majątku od 12-u lat nie mamy podziału majątku mam orze­cze­nie roz­wo­dowe z winy żony i prawo do wycho­wy­wa­nia 2-i dzieci. Czy w takiej sytu­acji po latach , jest przedaw­nie­nie przed Sądem w/w sprawa. Pro­szę o odpowiedz.….……Z Powa­ża­niem Andrzej

  • Dobry wie­czór. Zgod­nie z art.220 kc rosz­cze­nie o znie­sie­nie współ­wła­sno­ści nie ulega przedaw­nie­niu. Na sku­tek roz­wodu Pań­stwa mają­tek stał się współ­wła­sno­ścią w czę­ściach ułam­ko­wych, więc w chwili obec­nej podział majątku będzie się spro­wa­dzał do znie­sie­nia współ­wła­sno­ści. Pozdrawiam

   • 1. Naj­pierw nalezy wnieść o podział majątku.
    Nie jest tutaj prawdą, że podział doko­nał się w czę­ści ułam­ko­wej z urzędu.…bowiem owszem ist­nieje domnie­ma­nie podziału 50/50, jed­nak domnie­ma­nie to jest do oba­le­nia.
    Zatem nalezy wystą­pić albo do sądu o podział majątku, albo iść do Nota­riu­sza z byłą i takiego podziału dokonać.

    2. kiedy wiemy ile % jest moje dopiero wtedy możemy docho­dzić “znie­sie­nia” współwłasności.

    Zatem odpo­wiedz na pyta­nie nie dosyć ze nie­pre­cy­zyjna to nie­stety błędna.

    • Dzię­kuję za uwagi, nie­mniej w sko­men­to­wa­nej odpo­wie­dzi jest wyraź­nie wska­zane, że konieczny jest w tej sytu­acji podział majątku. Podział ten będzie się zaś de facto spro­wa­dzał do znie­sie­nia współ­wła­sno­ści. Oczy­wi­ście, że w toku sprawy o podział majątku doko­nuje się usta­le­nia, że udziały w majątku wspól­nym wyno­szą po 50% (lub ina­czej jeśli chcemy oba­lić domnie­nia­ma­nie, z kto­rego wynika, że po usta­niu wspól­no­ści udziały mał­żon­ków są równe), jed­nakże pod­sta­wo­wym skut­kiem podziału jest popro­stu znie­sie­nie współ­wła­sno­ści. I tak wła­śnie wynika z odpo­wie­dzi. Pozdrawiam

 7. Witam!
  Zamie­rzam wzniesc pozew o roz­wod z orze­cze­niem o winie meza z powodu podwoj­nego zycia. Dys­po­nuje licz­nymi dowo­dami. Mar­twia mnie jed­nak wzgledy mate­rialne. Moj maz spo­dziewa sie co sie swieci i pro­buje ukryc dochody. Odkry­lam ze posiada dodst­kowe konto ban­kowe o kto­rym nie mia­lam poje­cia i ze to na nim gro­ma­dzi swoje wla­sciwe dochody z dzia­lal­no­sci gospo­dar­czej, nato­miast na kon­cie o kto­rym wiem ujaw­nia tylko nie­liczne zyski. Zawar­tosc konta uta­jo­nego wcho­dzi jakby nie bylo do majatku wspol­nego. Nie mam dostepu do tego konta nie mam wiec mozli­wo­sci zro­bie­nia wyciagu? Co moglo by prze­ko­nac sad o praw­dzi­wo­sci tego konta?

  • Dobry wie­czór. Po pro­stu należy zło­żyć wnio­sek o zobo­wią­za­nie męża do przed­sta­wie­nia wyciągu z tego konta wska­zu­jąc gdzie ono się znaj­duje, lub wystą­pić do sądu, by zwró­cił się do tego banku o infor­ma­cję w tym zakre­sie. Jest kilka moż­li­wo­ści, ale te są pod­sta­wowe. Pozdrawiam

 8. Witam. Mam pyta­nie. Wnio­słem do sądu wnio­sek o roz­wód bez orze­ka­nia o winie. Żona na to nie chce się zgo­dzić i będzie z orze­ka­niem o winie. MAł­żeń­stwem byli­śmy przez pół roku. Zona zoba­czyła moje roz­mowy inter­ne­towe z innymi kobie­tami. Uważa, że to ja jestem win­nym roz­padu mał­żeń­stwa. Ja jed­nak tak nie uwa­żam. Ona i jej rodzice wywie­rali cią­gle na mnie pre­sję dot. np kupna samo­chodu. Zro­biła mi awan­turę o to, że nie mamy samo­chodu. Wg jej uzna­nia samo­chód powinni mi kupić moi rodzice. Chcia­łem kupić z pre­zen­tów ślub­nych, ale o tym nie było mowy. Mia­łem go kupić za swoje i tyle. Mam świad­ków roz­mowy jej matki z moją. Jej rodzice inge­ro­wali w nasze mał­że­stwo. Ona nie potra­fiła oddzie­lić sie od matki, dzwo­niła do niej po 5 razy dzien­nie. Ona przed sądem będzie wyka­zy­wałą to , że ją zdra­dzi­łem. Nie przy­znaję sie do tego. Czy histo­ria roz­mów na cza­cie to wia­ry­godny dowód przed sądem? Ona będzie wyka­zy­wała moją winę a ja jej winę. Wg mnie nasze mał­żeń­stwo roz­pa­dło się też, przez zbyt­nią inge­ren­cję jej rodzi­ców. Jaka jest szansa, że sąd uzna winę nas obojga?

  • Dobry wie­czór. Jeżeli po powzię­ciu przez żonę wia­do­mo­ści o Pana cza­cie z innymi kobie­tami w jej prze­ko­na­niu nastą­pił roz­kład poży­cia, to w tej mate­rii jest ele­ment Pana winy w roz­pa­dzie mał­żeń­stwa. Kwe­stia samo­chodu jest dla mnie mocno dys­ku­syjna i nie podej­rze­wam, by świad­czyło to o winie żony, w każ­dym razie nie wydaje mi się, by sąd uznał jej winę z tego powodu. Inge­ren­cja rodzi­ców żony w mał­żeń­stwo już może być prze­słanką, ale też postę­po­wa­nie dowo­dowe musia­łoby wyka­zać, że ta rela­cja i inge­ren­cja była inge­ren­cja była nad­mierna i skut­ko­wała roz­pa­dem związku, ale będzie to bar­dzo trudne. Histo­ria roz­mów może być wia­ry­god­nym dowo­dem. Pozdrawiam

 9. Witam. Mam do Pana pyta­nie. Nasze mał­żeń­stwo roz­pa­dło się. Jedną z głów­nych przy­czyn był prak­tyczny brak współ­ży­cia. Żona zawsze była zmę­czona, zawsze miała wymówkę… Czy da się jakoś przed sądem udo­wod­nić to?? Chyba są małe szanse prawda??

  • Dobry wie­czór. To bar­dzo trudne zagad­nie­nie do udo­wod­nie­nia, a szcze­góły postę­po­wa­nia w tym zakre­sie doty­czą bar­dzo intym­nej kwe­stii, co tylko potę­guje trud­ność. Co wię­cej, pamię­tać pro­szę o róż­nicy w potrze­bach i odmien­nej oce­nie tej samej oko­licz­no­ści. Żona prze­cież może uwa­żać odmien­nie. Nie stwier­dzę, że nie ma Pan szans na udo­wod­nie­nie tego, ale będzie to bar­dzo trudne. Jak pró­bo­wać udo­wod­nić? no może podej­mo­wa­nymi dzia­ła­niami np. chę­cią tera­pii , wizy­tami u sek­su­ologa (potwier­dze­niem tako­wych). Cza­sami brak chęci współ­ży­cia może mieć prze­cież pod­łoże medyczne, więc ten aspekt też trzeba wziąć pod uwagę przy dowo­dze­niu winy. Zasta­no­wił­bym się, czy wikłać się w udo­wad­nia­nie winy z tej przy­czyny. Pozdrawiam

 10. Witam. Mam pyta­nie czy jako doro­sła córka mogę odmó­wić skła­da­nia zeznań pod­czas roz­wodu rodzi­ców? Sytu­acja jest taka że poży­cie rodzi­ców dawno się skoń­czyło, każde z nich ma “przy­ja­ciela” ale mama chce orze­cze­nia o winie mimo że sama jest winna. Nie chcę zezna­wać prze­ciwko żad­nemu z nich, czy jest szansa żeby odmó­wić skła­da­nia zeznań w sądzie?

  • Dzień dobry. Oczy­wi­ście, że może Pani odmó­wić zeznań. Jako zstępna stron postę­po­wa­nia zgod­nie z art. 261 par. 1 kpc ma Pani takie prawo. Jeżeli zosta­nie Pani wezwana, to wów­czas Sąd udzieli poucze­nia o takiej moż­li­wo­ści przed roz­po­czę­ciem prze­słu­cha­nia, a wów­czas pro­szę powie­dzieć, że nie chce Pani zezna­wać. Pozdrawiam

 11. Witam chce roz­wodu z wyłącz­nej winy męża od kilku mie­sięcy mnie zdra­dzał po tym jak prze­pro­wa­dzi­łam sama małe docho­dze­nie przy­znał mi się do tego wie o tym teściowa i jego sio­stry gdy na spra­wie będzie się wypie­rać czy na świadka mogę powo­łać jego kochankę i kolegę który ich woził po klubach?

 12. Witam. Mam pyta­nie dot. roz­wodu z orze­ka­niem o winie. Mój mąż zdra­dzał mnie, chcę zlo­żyć pozew. Czy jeżeli mąż zezna w sądzie, że roz­pad mał­żeń­stwa jest z jego winy, potrzebne są dodat­kowe dowody i świadkowie ?

  • Dzień dobry. Naj­le­piej zło­żyć wnio­ski dowo­dowe, a jeżeli mąż uzna, że jest to jego wyłączna wina, wów­czas może Pani cof­nąć wnio­ski np. o prze­słu­cha­nie świad­ków. Lepiej zło­żyć, a następ­nie wyco­fać, niż nie zło­żyć, a w przy­padku gdyby mąż zmie­nił zda­nie mieć pro­blem z ter­mi­nem na ich zło­że­nie. Pozdrawiam

  • Dobry wieczór.Nic nie usu­wa­łem, była awa­ria ser­wera, stąd może znik­nęło Pani pyta­nie, pro­szę zadać raz jesz­cze. Pozdrawiam

 13. Witam ser­decz­nie,
  Czy jeśli mój mąż wniosł sprawe o roz­wod bez orze­ka­nia o winie i mamy wyzna­czoną date roz­prawy w sądzie to czy ja mogę zażą­dać orze­cze­nia roz­wodu z winy meża? W jakim momen­cie ? czy pod­czas roz­prawy czy tez przed roz­prawą muszę napi­sać wnio­sek.
  Mąż zdra­dzał mnie przez ponad rok do czego się przy­znał a obec­nie mieszka z tą kobietą i ma z nią dziecko. Czy mimo to potrze­buje świad­ków i dowodów?

  Pozdra­wiam i z góry dzie­kuje za poradę.
  Żona

  • Dzień dobry. Sta­no­wi­sko może Pani zająć zarówno przed roz­prawą, jak i na roz­pra­wie. Jeżeli mąż będzie zaprze­czał, to powinna Pani zgło­sić wnio­ski dowo­dowe np. świad­ków. Pozdrawiam

 14. witam, uprzej­mie pro­szę o infor­ma­cję czy jest moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia roz­wodu wg mojego sce­na­riu­sza(?)
  Moje mał­żeń­stwo trwa 22 lata, córka stu­diuje, mam roz­dziel­ność mająt­kową, mąż na sta­no­wi­sku — zdra­dza­jący. Chcia­ła­bym roz­wieść się z orze­ka­niem o winie męża. Nie chcę ali­men­tów a ze względu na córkę i god­ność nie chcia­ła­bym przed­sta­wiać dowo­dów i świad­ków zdrady męża. Ocze­kuję od męża ponie­sie­nia kosz­tów roz­wo­do­wych, przy­zna­nia się do zdrad a co za tym idzie orze­cze­nia sądo­wego o wyłącz­nej jego winie. Moje pyta­nie brzmi : czy przed­sta­wiona przeze mnie opcja — ja skła­dam pozew, on się przy­znaje, bez dowo­dów i świad­ków, do winy a sąd orzeka winę i roz­wią­zuje nasze mał­żeń­stwo — jest realna w rze­czy­wi­sto­ści?
  dzię­kuję za poświę­cony czas.

  • Dzień dobry. Jest moż­liwa jeżeli oczy­wi­ście mąż uzna pozew w tym zakre­sie. Nato­miast jest to rzadko spo­ty­kana sytu­acja. Mimo wszystko, warto jed­nak zło­żyć jakiś dowód, by potem sąd nie stwier­dził, że nie zło­żyła Pani w ter­mi­nie wnio­sków dowo­do­wych i w sytu­acji, gdy mąż nie uzna swo­jej winy, nie zna­la­zła się Pani z pro­ble­mem pro­ce­du­ral­nym. Pro­szę pamię­tać, że wnio­ski dowo­dowe może Pani cof­nąć, jeżeli mąż uzna pozew i swoją winę. Ewen­tu­al­nie warto zazna­czyć w pozwie, że w przy­padku nie uzna­nia powódz­twa, będzie Pani skła­dać wnio­ski dowo­dowe. Pozdrawiam

 15. Witam!
  Jeste­śmy mał­żeń­stwem od 2 lat, mąż zaczął mnie zdra­dzać chwile po tym jak dowie­dział się o ciąży z 15 lat star­sza kobietą. Mam dowody ich spo­tkań i współ­ży­cia (nagra­nia). Mąż jed­nak twier­dzi ze ja jestem winna roz­padu mał­żeń­stwa, bo np. żadko robiłm mu kan­paki itp. Czy w tej sytu­acji mam szanse na orze­cze­nie roz­wodu z wyłącz­nej winy męża? Zamie­rzam powo­łać na świadka kochankę, praw­do­po­dob­nie będzie kła­mać, moze to skut­ko­wac pro­ce­sem o skła­da­nie fał­szy­wych zeznań, jeśli nagra­nia dowo­dzą czw­goś przeciwnego?

  • Dzień dobry. Tak, ma Pani szansę na roz­wód z orze­cze­niem wyłącz­nej winy męża. Argu­ment o..kanapkach, jest w zakre­sie winy w roz­kła­dzie poży­cia wręcz absur­dalny. Pro­szę zażą­dać przy­rze­cze­nia na roz­pra­wie i pytać, w przy­padku fał­szy­wych zeznań w grę wcho­dzi odpo­wie­dzial­ność karna. Pozdrawiam

 16. Witam.
  Jestem 10 lat po ślu­bie. Z mężem mam trójkę mało­let­nich dzieci ( syn 8 lat i bliź­niaki 3 lata). W marcu 2013 roku mąż wyje­chał zagra­nicę. Poznał tam córkę szefa i ma z nią romans. Przy­znał mi się do wszyst­kiego, jak rów­nież do wcze­śniej­szych roman­sów. Z dowo­dów mam: zdję­cie wspólne męża i tej kobiety (sie­dzą przy­tu­leni). Zdję­cie to zostało wysłane przez tą kobietę na męża maila. Nagra­nie z naszej roz­mowy jak mąż przy­znaję się że miał kobietę. Świadka, któ­remu mąż się chwa­lił, że poznał kogoś z zagra­nicą. Ja byłam w Niem­czech u męża i roz­ma­wia­łam z tą kobietą. Mam na to rów­nież świadka, który nas jed­nak tylko widział, a nie uczest­ni­czył w roz­mo­wie.
  Czy takie dowody wystar­czą na udo­wod­nie­nie winy męża??

  • Witam, w mojej oce­nie powinny wystar­czyć, choć zakła­dam, że zdję­cie męża i kobiety zna­la­zło się w Pani posia­da­niu legal­nie. Pozdrawiam

 17. Witam , Mam nie­cie­kawa sytu­acje wnio­słam pozew o roz­wod z winy męza ponad iesiac temu ucie­klam z corka do swo­jej mamy . Mamy 2,5 let­nia córke. Jeste­smy razem od 6 lat po slu­bie 3 lata , od dwóch lat zaczeło sie u nas w mal­zen­stwie zle dziac maz bar­dzo wul­gar­nie sie do mnie odno­siil wyzy­wal popy­chał cze­sto mia­lam siniaki lecz nikomu nic nie mowi­lam . poni­zal przy corce . Codzien­nie pije alko­chol do tego zazywa silne leki psy­cho­tro­powe mam jego karty lecze­nia ze szpi­tala byl na ostre zapa­le­nie trzustki chyba z piec razy i wypi­sy­wal sie na wla­sne zada­nie. .Cia­gle chcial miesz­kac u swo­jej mamy ona byla wazniej­sza ode­mnie! Nie dawal mi zadnych pie­nie­dzy potra­fil prze­pic ostat­nie pie­nia­dze. cia­gle mnie kon­tro­lo­wal byl cho­ro­bli­wie zazdro­sny .Nie wspol­zy­li­smy juz pol roku .Mam swiad­kow na to jak sie do mnie odno­sil lecz nie bylam na zadnej obduk­cji czy zne­ca­nie sie psy­chiczne i fizyczne wystar­czy? boje sie go cia­gle grozi mi ze zabie­rze mi corke. Mojej mamie gro­zil przez esmsy . bar­dzo pro­sze o pomoc czy mam szanse dostac roz­wod z orze­cze­niem o winie meza?

  • Dzień dobry. Jeżeli jest tak, jak Pani napi­sała i ma Pani świad­ków opi­sa­nych zacho­wań męża, to speł­nine sa prze­słanki, by ocze­ki­wać wyłącz­nej winy męża w roz­kła­dzie poży­cia. Brak obduk­cji nie jest oko­licz­no­ścią unie­moż­li­wia­jącą docho­dze­nie winy, bowiem prze­moc nie tylko nie zawsze jest w postaci agre­sji fizycz­nej, ale psy­chicz­nej i ekonomicznej.Często jest tak, że brak jest obduk­cji, ale to nie ozna­cza, że sąd Co do obaw o zabra­nie córki, to konieczne jest wska­za­nie, iż to Pani głów­nie opie­kuje się dziec­kiem i jest tym wio­dą­cym rodzi­cem, a nie ojciec. Pozdrawiam

 18. Witam mam takie pyta­nie roz­wo­dze sie z mezem . Zało­zy­lam fik­cyjne konto na fb i maz pisze ze mna ze chcialby sie spo­tkac ze podo­bam mu sie ze nie kocha juz zony i rozne oszczer­stwa na moj temat., czy to moze byc jakis dowod w sadzie na roz­pra­wie?
  czy ja moge miec pro­blemy w spra­wie tego konta?

  • Dzień dobry. Takie konto może być oczy­wi­ście argu­men­tem, ale będzie on mógł zna­leźć wytłu­ma­cze­nie, dla­czego pisał z Panią na tym kon­cie. Zawsze może pod­nieść, że wie­dział, że to Pani (bo na przy­kład nie­chcący zauwa­żył, jak Pani pisze) i stwier­dził, że w ten spo­sób będzie chciał Panią nabrać, albo wpro­wa­dzić ele­ment tajem­nicy w związku, albo nawet to, że chciał spraw­dzić, czy Pani jest mu wierna..W każ­dym razie widzę pewne ryzyko dla Pani, jeżeli tylko na tym oprze swoje żąda­nie o winie. Pozdrawiam

 19. Witam.
  Mąż mnie zdradza,wiem kim jest jego kochanka.Jestem pewna zdrady.Chcę rozwodu,z orze­cze­niem oczy­wi­ście o jego winie,i teraz pytanie,co to ozna­cza dla niego? nie mamy wspól­nych dzieci,żadnego majątku do podziału,mój mąż nie pracuje,tylko ja.Więc co to ozna­cza w prak­tyce dla niego oprócz tego że roz­sta­niemy się z jego winy?? Z góry dzię­kuję za odpowiedź

  • Witam,

   orze­ka­jąc roz­wód sąd orzeka także czy i który z mał­żon­ków ponosi winę roz­kładu poży­cia. (tylko na zgodne żąda­nie stron Sąd zanie­cha orze­ka­nia w przed­mio­cie winy). Przy­pi­sa­nie winy mężowi poza czy­stą satys­fak­cją zwią­zaną ze stwier­dze­niem winy męża w wyroku ma rów­nież prze­ło­że­nie na wymiar eko­no­miczny. W przy­padku stwier­dze­nia winy męża, będzie mu trud­niej docho­dzić jakich­kol­wiek ali­men­tów od Pani. Pani z kolei łatwiej będzie uzy­skać ali­menty od męża. Nie będzie musiała Pani wyka­zy­wać, że zna­la­zła się w nie­do­statku, wystar­cza­ją­cym będzie, że roz­wód pocią­gnie za sobą istotne pogor­sze­nie Pani sytu­acji mate­rial­nej. Trzeba się nato­miast liczyć z tym, że sprawa roz­wo­dowa z orze­ka­niem o winie będzie trwała zapewne dłu­żej niż bez orze­ka­nia o winie. Na Pani będzie cią­żył obo­wią­zek wyka­za­nia mężowi winy za roz­kład poży­cia małżeńskiego.

   Pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 20. Dzień dobry.
  Mój brat wła­śnie usły­szał orze­cze­nie sądu o jego wyłącz­nej winie w roz­pa­dzie mał­żeń­stwa, z czym się oczy­wi­ście nie zga­dza. Jakie teraz kroki należy pod­jąć w celu odwo­ła­nia się od wyroku? Sytu­acja jest o tyle moim zda­niem dziwna, że sędzia nie pro­to­ko­ło­wała więk­szo­ści zeznań świad­ków przez niego powo­ła­nych. Czy coś można zro­bić z taką sytu­acją? Czy ist­nieje insty­tu­cja która czuwa nad pra­wi­dło­wym prze­pro­wa­dze­niem pro­cesu? Dodam że sędzia jest powią­zana towa­rzy­sko z rodziną żony mojego brata, co oczy­wi­ście nie powinno wpły­nąć na jej nie­za­wi­słość (takie mam przy­naj­mniej wyobra­że­nie o wymia­rze spra­wie­dli­wo­ści), ale adwo­kat brata wnio­sko­wała o zmianę sędziego z tego powodu, ale bez­sku­tecz­nie. Czy przy odwo­ła­niu się od wyroku sprawę pro­wa­dzi ten sam sędzia? Jakie są moż­li­wo­ści prze­nie­sie­nia pro­cesu do innego mia­sta? Czy­ta­jąc Pana arty­kuł na początku stwier­dzi­łam, że bra­towa poszła książ­kową ścieżką sta­ra­jąc się o ten rozwód.…Pozdrawiam. A.

  • Dzień dobry, naj­pierw w ter­mi­nie 7 dni od ogło­sze­nia wyroku należy zło­żyć wnio­sek o jego uza­sad­nie­nie. Następ­nie w ciągu 14 dni od otrzy­ma­nia wyroku wraz z uza­sad­nie­niem ape­la­cję do sądu wyż­szej instan­cji za pośred­nic­twem sądu I instan­cji (czyli tego, który wydał wyrok). Ape­la­cję nie roz­po­znaje ten sam sędzia, tylko sędzio­wie z sądu wyż­szej instan­cji (z Sądu Ape­la­cyj­nego). Sprawa odbę­dzie się w Sądzie Ape­la­cyj­nym w zależ­no­ści, gdzie jest jego wła­ści­wość, Pani brat nie prze­nie­sie sprawy do innego mia­sta, chyba że SA po pro­stu znaj­duje się w innym mie­ście. Pozdrawiam

 21. Witam, dzi­siaj odbyła się pierw­sza roz­prawa roz­wo­dowa z orze­cze­niem o winie małozka — dopu­ścił się zdrady udo­ku­men­to­wa­nej w rapor­cie detek­ty­wi­stycz­nym załącz­czo­nym jako dowód w spra­wie. Ponadto mąż przy­znał się do zdrady i związku z kobietą, z którą mieszka juz od wrze­snia i wiąże nadzieje i plany na przy­szlosć. Prze­słu­chi­wany stwier­dzil, ze wina leży tez po mojej stro­nie bo nasze wszel­kie więzi i poży­cie sexu­alne ustało jesz­cze przed zdradą — czemu ja kate­go­rycz­nie zaprze­czy­lam.
  Pyta­nie moje brzmi; czy nie jest bez sensu prze­słu­chi­wa­nie w tej sytu­acji mojego świadka — detek­tywa mają­cego tylko potrwier­dzić zdradę skoro mąż już przy­znał się? Dodam, że ter­min dziś wyzna­czony następ­nej roz­prawy to 29 paź­dzier­nik! A pozew zło­żył o roz­wód bez orze­ka­nia winy mąż ja nato­miast w odpo­wie­dzi zmie­ni­łam na WINĘ.

  • Dzień dobry. Jeżeli cho­dzi o przy­zna­nie się męża do zdrady, to trzeba roz­wa­żyć, czy ter­min roz­po­czę­cia romansu pokrywa się z usta­le­niami detek­tywa. Sam fakt przy­zna­nia to jedno, ale należy zwró­cić uwagę, czy w ramach samego przy­zna­nia nie ist­nieje próba odwró­ce­nia uwagi od fak­tycz­nej daty roz­kładu poży­cia. Odwo­ła­nie świadka i tak pew­nie nie wpły­nie na zmianę ter­minu, więc o ile przy­zna­nie się to już dużo, ale w grę wcho­dzą jesz­cze niu­anse, które trzeba prze­ana­li­zo­wać. Pozdrawiam

 22. skła­dam pozew z orz winy meża . w cza­sie kiedy byłam w 7 mie­siacu pla­no­wa­nej ciazy zdra­dzał mnie z kole­zanka z pracy. przy­znał sie ale nie wiem co wymy­sli w sadzie. moje dowody to para­gony za pre­zenty które trzy­mał w szu­fla­dzie , wyciag ban­kowy który otwo­rzy­łam zanie­po­ko­jona zacho­wa­niem meza , zdje­cia z jego pen­driva przed­sta­wia­jące ich wycieczki i sytu­acje intymne . czzy to wystar­czy do orze­cze­nia jego winy bo z tego co czy­tam wynika że jeśli mąż powie że nie wystar­czała mu ilość wspól­ży­cia w mał­żeń­stwie to wów­czas wina będzie po obu stro­nach. czy spo­sób pozy­ska­nia dowo­dów jest ok , tzn wycią­gnię­cie para­go­nów z szu­flady, spraw­dze­nie pen­driva , prze­czy­ta­nie wyciągu ( nie mie­li­śmy wspól­nego kąta )

  • Dzień dobry. Argu­ment o ilo­ści współ­ży­cia nie prze­kona sądu, że to Pani jest winna, szcze­gól­nie, że była Pani w 7 mie­siącu ciąży. Tego bym się nie oba­wiał. Dowody, które Pani przed­sta­wia są opty­malne do uzna­nia, że mąż jest winny roz­kładu poży­cia. Skoro mie­li­ście wspól­ność mająt­kową, miesz­ka­li­ście w jed­nym miesz­ka­niu, to miała Pani wgląd w to co jest w szu­fla­dach. Co do konta, to prze­cież nie mówimy o nie­le­gal­nym omi­nię­ciu zabez­pie­czeń, tylko prze­czy­ta­niu. Pozdrawiam

 23. Dzień dobry. Czy jest moż­liwe otrzy­ma­nie roz­wodu z orze­cze­niem o winie jeśli mąż mnie zdra­dzał od lutego, mieszka obec­nie z kochanką, ona spo­dziewa się ich dziecka, ale on chce do mnie wró­cić i mówi że popeł­nił błąd. Mamy 16 let­nie dziecko, odwie­dza nas pra­wie codzien­nie. Od marca mamy roz­dziel­ność mająt­kową. Nie krył się że ma kochankę, pro­wa­dzali się za rączkę w “biały” dzień, wie­czo­rami wycho­dził, nie wra­cał na noc, nie sprzą­tał śla­dów z samo­chódu, itp. Teraz twier­dzi że się zagu­bił i zro­zu­miał swój błąd. Dzię­kuję i pozdrawiam.

  • Witam,

   jak naj­bar­dziej może Pani wnieść o orze­cze­nie roz­wodu z winy męża. Mię­dzy Panią a Pani mężem ustały więzi fizyczna, gospodarcza(mąż mieszka z inną kobietą, nie pro­wa­dzą Pań­stwo wspól­nego gospo­dar­stwa domo­wego) i emo­cjo­nalna (nie kocha Pani męża i nie chce z nim dłu­żej być). Pod­stawą winy jest zdrada męża. W Sądzie musi Pani wyka­zać, że mąż zna­lazł sobie inną kobietę, z którą żyje, np. poprzez zezna­nia świad­ków (zna­jomi, rodzina) zdję­cia, kore­spon­den­cję smsową czy mailową. Warto na świadka powo­łać obecną part­nerkę męża, żeby potwier­dziła, że Pani mąż z nią mieszka. W Pani spra­wie bar­dzo ważną rze­czą jest kwe­stia prze­ba­cze­nia. Mąż może Panią prze­pra­szać i zapew­niać, że zro­zu­miał swój błąd. Jeżeli chce Pani się roz­wieść musi Pani powie­dzieć Sądowi, że nie prze­ba­czyła Pani zdrady mężowi. W prze­ciw­nym razie jeśli Sąd dowie się, że prze­ba­czyła Pani zdradę mężowi, zapewne uzna, że nie wyga­sły mię­dzy Pań­stwem wszyst­kie więzi i ist­nieją szanse na utrzy­ma­nie poży­cia mał­żeń­skiego, a zdrada prze­ba­czona nie będzie pod­stawą do orze­ka­nia o winie męża. Tak więc jeśli jest Pani zde­cy­do­wana na roz­wód musi Pani twier­dzić, że nigdy nie wyba­czyła Pani zdrady mężowi i Pani zda­niem to zdrada męża stała się głów­nym powo­dem roz­kładu poży­cia małżeńskiego.

   Pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 24. witam
  wnio­słam o roz­wód z orze­ka­niem o winie męża.
  Mąż od lat mnie zdra­dza, dowo­dem moim są wydruki z email i skype, plus mam infor­ma­cję pisemną od detek­tywa, że był nocą w mie­ście gdzie mieszka obecna kochanka.
  Czy te dowody są wystar­cza­jące, i czy nie zostanę za nie ukarana?

  boje się karal­no­ści, pra­cuje w pań­stwówce :(

  • Dzień dobry. Zakła­dam, że raport detek­tywa mówi coś wię­cej niż tylko to, że mąż był w tym samym mie­ście, w któ­rym mieszka kochanka. Pozo­stałe dowody są wystar­cza­jące i nie sta­no­wią zagro­że­nia jeżeli wydruki z e-mail nie łączyły się z omi­nię­ciem zabez­pie­czeń poczty, na przy­kład jeżeli znała Pani hasło do poczty, lub mąż się nie wylo­go­wał ze swo­jej poczty.Podobnie sprawa wygląda w kwe­stii skypa. Pozdrawiam

  • Witam,

   wska­zane przez Panią dowody powinny wystar­czyć. W zakre­sie kore­spon­den­cji email oraz wydru­ków ze skypa Sąd nie będzie robił pro­ble­mów. Jeżeli zaś cho­dzi o infor­ma­cje od pry­wat­nego detek­tywa Sąd może nie uznać takiego dowodu (bywa róż­nie), ale na pewno nie zosta­nie Pani za to uka­rana. Przy udo­wad­nia­niu zdrady istot­nymi dowo­dami są też zezna­nia świad­ków lub np. zdję­cia, smsy. Jeśli dys­po­nuje Pani takimi mate­ria­łami warto poka­zać je w sądzie.

   Pozdra­wiam,

   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 25. Witam, pro­szę o pomoc i kilka rad
  Moja sprawa wygląda nasę­pu­jącą , byli­śmy z mężem 5lat mał­żeń­stwa mamy dwójkę mało­let­nich dzieci, mąż mnie zdra­dził i wypro­wa­dził się z domu obec­nie miesz­kam z rodzi­cami nie pra­cuje bo nie mogę wycho­wuje maleń­kie dzieci , była sprawa roz­wo­dowa na któ­rej sąd orzekł winę męża za roz­pad mał­żeń­staw i pozwo­lił na widy­wa­nie dzieci dwa razy w tygo­dniu po 2 godziny i co drugą nie­dziele ‚oraz ali­menty 1200zł, mąż odwo­łał się od wyroku powie­dział mi że znaj­dzie świadka że to ja go zdra­dza­łam i że ma to na piśmie bo ta osoba jest za gra­nicą oczy­wi­ście to nie prawda , nagrał mnie tele­fo­nem jak śpie bo źle się czu­łam a on twier­dzi że byłam pijana i pokaże to w sądzie że nie zaj­mo­wa­łam się dziećmi ) cią­gle mnie zastra­sza, nie wiem co robić i jak mam się w sądzie bro­nić nie stać mnie na adwo­kata i detek­tywa wole te pie­nią­dze prze­zna­czyć dla dzieci ale
  czy mam jakieś szanse że sąd nie wezi­mie tych kłamstw pod uwagę . dodam tylko że to moża mnie zdra­dzał i obec­nie pomiesz­kuję z kochanką wiem że bie­rze nar­ko­tyki ale rów­nież nie jestem w sta­nie tego uwo­wod­nić , jego rodzina o wszyst­kim wie ale nie chce zezna­wać , może i miała bym kilku świad­ków co do jego zdrady ale czy to wystar­czy, pro­szę o odpo­wiedź, pozdrawiam

  • Dobry wie­czór. Jakoś nie prze­ko­nują mnie, te rze­kome dowody męża, więc chyba bym się tego nie oba­wiał. Samo zdję­cie, na któ­rym ma Pani zamknięte oczy nie świad­czy o tym, że była Pani pod wpły­wem alko­holu. Ponadto na pozio­mie ape­la­cji bar­dzo trudno jest przed­sta­wiać nowe dowody, a już na pewno nie te, które można było przed­sta­wić przed Sądem I instan­cji. Nadto liczy się moment roz­kładu poży­cia, skoro tego nie pod­no­sił wcze­śniej, to zna­czy, że nie ist­niał taki powód roz­kładu poży­cia, jak Pani rze­komy kocha­nek. Pozdrawiam

   • Witam, bar­dzo dzię­kuję za odpo­wiedź tro­che mnie to uspo­ko­iło. Jesz­cze mam kilka pytań
    Mąż wydzwa­nia do mnie po kil­ka­dzie­siąt razy dzien­nie cze­pia się jak nie odbie­ram bo np. podaje dzie­ciom obiad on twier­dzi że utrud­niam mu kon­takt z dziećmi
    (chciał dać 4-letniemu dziecku tele­fon żeby pisało z nim smsy , dziecko w tym wieku nie potrafi czy­tać i pisac ) jed­nym sło­wem jest nie poważny , ale głów­nie cho­dzi mi o to że cią­gle mnie stra­szy o to utrud­nia­nie kon­taktu z dziećmi, pwie­dział mi ostat­nio że zosta­wiam dzieci pod opieką osób nie­od­po­wie­dzial­nych i pato­lo­gicz­nych (co jest nie prawdą ) i że to wła­śnie napi­sał do sądu w odwo­ła­niu. On chce czę­ściej widy­wac się z dziećmi i zabie­rać je na noc czy może wywal­czyć to w sądzie ? dodam tylko że ma pro­blemy z nar­ko­ty­kami i był już skon­tro­lo­wany przez poli­cje gdzie posia­dał przy sobie nar­ko­tyki (nie wiem jakie i jaką ilość ) chcia­ła­bym jesz­cze zapy­tać czy to co piszę jest pod­stawą by zło­żyć donie­sie­nie na poli­cje o znę­ca­nie się psy­chiczne nade mną, jdego kochanka wypi­suje do mnie smsy on rów­nież. i ostat­nie pyta­nie jego mama wie że ma kochankę chcia­ła­bym żeby zezna­wała w sądzie ona jed­nak powie­działa że nie chce sie w to mie­szać , czy ma prawo odmó­wić skła­da­nia zeznań. Pozdrawiam

    • Witam Pani Kasiu,
     w żaden spo­sób nie utrud­nia Pani kon­taktu mężowi z dziećmi. To, że mąż wydzwa­nia po kil­ka­dzie­siąt razy dzien­nie jest nęka­niem Pani, a nie tro­ską o dobro mało­let­nich. Pro­szę się zatem nie oba­wiać kon­se­kwen­cji praw­nych, bo mąż nie dys­po­nuje dowo­dami, żeby wyka­zać Sądowi utrud­nia­nie przez Panią reali­za­cji tych kon­tak­tów. Mąż oczy­wi­ście może pró­bo­wać wno­sić o zmianę usta­lo­nych sądow­nie kon­tak­tów poprzez ich roz­sze­rze­nie, ale bio­rąc pod uwagę jego prze­szłość (nar­ko­tyki) oraz życie z kochanką Sąd raczej nie będzie skłonny roz­sze­rzyć mu tych kon­tak­tów.
     W kwe­stii zawia­do­mie­nia o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa może Pani napi­sać sto­sowne pismo i zło­żyć je na Poli­cji. Trzeba by załą­czyć całą kore­spon­den­cję sms z mężem i jego kochanką. Przy prze­stęp­stwie znę­ca­nia ważny jest czas. Nęka­nie musi trwać jakiś okres czasu, nie może to być jed­no­ra­zowe zacho­wa­nie. Myślę, że może Pani spró­bo­wać zło­żyć takie zawia­do­mie­nie. Niczym Pani nie ryzy­kuje. Jako pod­stawę prawną prze­stęp­stwa znę­ca­nia się (psy­chicz­nego) pro­szę podać art. 207 kodeksu postę­po­wa­nia kar­nego. Warto rów­nież roz­wa­żyć art. 190a kodeksu postę­po­wa­nia kar­nego (stal­king — upo­rczywe nęka­nie). W przy­padku powo­ła­nia się na art. 190a musia­łaby Pani jed­nak wyka­zać, że upo­rczywe nęka­nie ze strony męża wzbu­dza u Pani uza­sad­nione oko­licz­no­ściami poczu­cie zagro­że­nia lub istot­nie naru­sza Pani pry­wat­ność (a to będzie nie­stety trud­niej­sze do wyka­za­nia). Dla­tego też dora­dza­ła­bym powo­ła­nie się na art. 207 kpk.
     Co do matki Pani męża to nie­stety nie można zmu­sić jej do zło­że­nia zeznań w Sądzie. Jako osoba naj­bliż­sza dla Pani męża ma ona prawo odmowy skła­da­nia zeznań.

     Pozdra­wiam,

     Anna Zys
     Apli­kant Adwokacki

 26. Witam mam zamiar wnieść pozew o roz­wód z orze­cze­niem o winie męża, który mnie bił poni­żał i był cho­ro­bli­wie zazdro­sny.
  Otóż zakoń­czy­łam defi­ni­tyw­nie gdy pobił mnie na trzeźwo za jakąś wyima­gi­no­waną sprawę bo ponąć za dobrze bawi­łam się na uro­dzi­nach z jego kuzy­nem.
  W dowo­dach do sprawy mam nie­bi­ską kartę zało­żoną przez poli­cjanta jak u nas w domu inter­we­nio­wał, jego wypis ze szpi­tala z chorą wątrobą ze skie­ro­wa­niem do AA, świad­ków na tej impre­zie że zro­bił to bez powodu, świad­ków moich rodzi­ców i sio­strę któ­rzy nie raz sły­szeli i widzieli jak mnie szar­pie. Oraz kole­żanki które wyzy­wał jak przy­cho­dził piajny do domu i sły­szały jak mnie wyzywa dość okrutnie.

  • Witam,

   na pod­sta­wie przed­sta­wio­nych przez Panią dowo­dów (nie­bie­ska karta; skie­ro­wa­nie męża do AA; świad­ko­wie pobi­cia na impre­zie; rodziny, która jest w sta­nie potwier­dzić, że mąż Panią szar­pał i poni­żał; kole­ża­nek, które potwier­dzą, że mąż nad­używa alko­holu i będąc pod jego wpły­wem Panią wyzywa) ma Pani duże szanse na udo­wod­nie­nie winy męża za roz­kład poży­cia mał­żeń­skiego. W Sądzie powinna Pani wska­zać te wszyst­kie dowody i podać, iż wnosi Pani o ich dopusz­cze­nie i prze­pro­wa­dze­nie na oko­licz­ność winy męża za roz­kład poży­cia mał­żeń­skiego pole­ga­ją­cej na nad­uży­wa­niu alko­holu, sto­so­wa­niu prze­mocy wobec Pani, braku sza­cunku, wspar­cia, zaufa­nia do Pani — cho­ro­bliwa nie­uza­sad­niona zazdrość męża).

   Pozdra­wiam,

   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 27. Witam
  pro­szę o odpo­wiedź, czy w przy­padku przy­zna­nia się męża do zdrady i wzię­cia winy na sie­bie i przy mojej nie­zgo­dzie na roz­wód (pra­gnę naprawy i odbu­dowy mał­żeń­stwa), sąd orzek­nie roz­wód? Jeste­śmy mał­żeń­stwem od 28 lat i moja odmowa jest podyk­to­wana tylko i wyłącz­nie dobrymi inten­cjami. Nie msz­czę się i nie ata­kuję męża i celowo nie kom­pli­kuję mu życia.Na pierw­szej roz­pra­wie sąd uznał, że argu­menty w pozwie męża nie dają pod­staw do roz­wodu po tak dłu­gim poży­ciu i na tej roz­pra­wie mąż przy­znał się do zdrady. Sąd w ciągu mie­siąca kazał pisem­nie okre­ślić się mężowi co posta­na­wia , czy bie­rze winę na sie­bie, czy rezy­gnuje, czy oskarża mnie o roz­pad mał­żeń­stwa. Myślę, ze mąż weź­mie winę na siebie.

  • Witam,

   zgod­nie z prze­pi­sami kodeksu rodzin­nego i opie­kuń­czego roz­wód nie jest dopusz­czalny, jeżeli żąda go mał­żo­nek wyłącz­nie winny roz­kładu poży­cia, chyba, że drugi mał­żo­nek wyrazi zgodę na roz­wód albo że odmowa jego zgody na roz­wód jest w danych oko­licz­no­ściach sprzeczna z zasa­dami współ­ży­cia spo­łecz­nego.
   W Pani sytu­acji ozna­cza to, że jeżeli mąż uzna się za wyłącz­nie win­nego roz­padu poży­cia mał­żeń­skiego a Pani nie wyrazi zgody na roz­wód z wymie­nio­nych przez Panią przesłanek(długoletni staż mał­żeń­ski, trwa­jące nadal uczu­cie do męża, pro­wa­dze­nie wspól­nego gospo­dar­stwa domo­wego, prze­ba­cze­nie mężowi zdrady, chęć kon­ty­nu­owa­nia związku mał­żeń­skiego) Sąd nie powi­nien orzec roz­wodu. Jeżeli mąż wybie­rze inną opcję tzn. wnie­sie o roz­wód z Pani winy lub z winy obojga mał­żon­ków a Pani nadal nie będzie wyra­żała zgody na roz­wód Sąd prze­pro­wa­dzi postę­po­wa­nie, w któ­rym będzie badał czy mię­dzy Pań­stwem nastą­pił trwały i zupełny roz­kład poży­cia, tzn. czy ustały więzi fizyczna, gospo­dar­cza i emo­cjo­nalna mię­dzy Panią i Pani mężem.

   pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 28. Witam.
  Mam pyta­nie, żona zło­żyła pozew o roz­wód bez orze­ka­nia o winie, chce żeby dziecko zostało przy niej i żąda ali­men­tów na nie. Ja nie­dawno dowie­dzia­łem się o zdra­dzie żony, mam na to dowody, mam napi­sać odpo­wiedź na pozew. Chcę żeby roz­wód był z jej winy, gdyż przez nią gdy się dowie­dzia­łem o zdradę zała­ma­łem się psy­chicz­nie, chcia­łem popeł­nić samo­bój­stwo, obec­nie leczę się u psy­chia­try. Czy wobec tego roz­wód będzie z winy żony i czy mogę się doma­gać od niej ali­men­tów, gdyż z tego powodu jestem bez­ro­botny i nikt na razie mnie nie przyj­mie do pracy a takim sta­nie.
  Pozdrawiam

  • Panie Zbyszku,

   jeżeli jest Pan w sta­nie udo­wod­nić zdradę żony jak naj­bar­dziej może Pan wno­sić o roz­wód z wyłącz­nej winy mał­żonki. W kwe­stii świad­czeń pie­nięż­nych należ­nych od żony obo­wią­zu­jące prze­pisy prawne dają moż­li­wość wno­sze­nia o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów na rzecz jed­nego z mał­żon­ków już w cza­sie trwa­nia postę­po­wa­nia roz­wo­do­wego tytu­łem przy­czy­nia­nia się do zaspo­ko­je­nia potrzeb rodziny. W Pana sytu­acji w związku z utratą pracy nie jest Pan w sta­nie zaspo­ka­jać potrzeb rodziny w dotych­cza­so­wym zakre­sie i w związku z tym to żona powinna doło­żyć więk­szych sta­rań, by na czas trwa­nia sprawy roz­wo­do­wej potrzeby rodziny (w tym Pana) były nale­ży­cie zabez­pie­czone. Na eta­pie póź­niej­szym, jeżeli Sąd uzna wyłączną winę żony za roz­pad poży­cia mał­żeń­skiego, będzie Pan (jako mał­żo­nek nie­winny) mógł wno­sić o dal­sze ali­menty od żony tytu­łem znacz­nego pogor­sze­nia się Pana sytu­acji mate­rial­nej spo­wo­do­wa­nego roz­sta­niem się z małżonką.

   Pozdra­wiam,

   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 29. Dzien dobry,

  Moja sytu­acja wygląda nastę­pu­jąco:
  Mał­żeń­stwo 16 lat, dziecko 16 lat. Mąż wniósł pozew o roz­wód bez orze­ka­nia o winie ale w pozwie mnie obsma­ro­wał, wska­zu­jąc iż to ja się przy­czy­ni­łam (awan­tury, róż­nice cha­rak­te­rów, brak współ­ży­cia, brak pracy). Mąż Wypro­wa­dził się i nie mieszka już z nami pół roku. Ja nie pra­cuje, posia­dam umiar­ko­wany sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści ale nie posia­dam nie­zdol­no­ści (nie mam renty ZUS) mało pra­co­wa­łam w życiu, zawsze mąż pra­co­wał, nie wiem czy godzić się na orze­ka­nie o winie czy mam jakieś szansę wygra­nia jeżeli wniosę o jego winie. Jedyne co mogę to go oczer­nić że raz była u nas poli­cja jak się kłó­ci­li­śmy, miał zało­żoną nie­bie­ska karte, ale też mie­li­śmy sprawę o ogra­ni­cze­nie praw rodzi­ciel­skich po wywia­dzie kura­tor­skim po któ­rym oka­zało się że zwy­czaj­nie są w domu kłót­nie z winy obu stron. Pro­szę o odpo­wiedź, dziękuje.

  • Pani Zofio,

   jeżeli zde­cy­duje się Pani na roz­wód z winy męża, będzie Pani musiała poka­zać Sądowi jakie naganne zacho­wa­nia ze strony męża miały miej­sce w cza­sie trwa­nia Pań­stwa związku. Winę męża nale­ża­łoby wyka­zać poprzez np. zezna­nia świad­ków, kore­spon­den­cję email, sms, nagra­nia itp. Sąd w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym bada które z mał­żon­ków ponosi winę za roz­kład poży­cia mał­żeń­skiego. Jeżeli jed­nak zgo­dzi się Pani na roz­wód bez orze­ka­nia o winie Sąd w ogóle nie będzie badał, które z Pań­stwa ponosi winę za roz­pad mał­żeń­stwa. Poje­dyn­cza inter­wen­cja poli­cji w Pań­stwa domu to za mało, żeby Sąd uznał winę męża. Wywiad kura­tora też nie będzie pomocny do wyka­za­nia winy męża. Jeżeli nie jest Pani w sta­nie wyka­zać winy męża dora­dza­ła­bym roz­wód bez orze­ka­nia o winie. Plu­sem nie orze­ka­nia o winie jest też krót­szy czas postę­po­wa­nia roz­wo­do­wego. Zawsze może też Pani wnieść o zasą­dze­nie ali­men­tów od męża na rzecz Pań­stwa dziecka.

   Pozdra­wiam,

   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

   • Pro­szę rów­nież pamię­tać, że wnie­sie­nie o roz­wód bez orze­ka­nia o winie nie ozna­cza, że nie może Pani opi­sać nagan­nych zacho­wań męża w odpo­wie­dzi na pozew o roz­wód. To uczy­nić Pani może zawsze nawet dla wła­snej satys­fak­cji, Sąd wyda­jąc wyrok nie weź­mie po pro­stu tych infor­ma­cji pod roz­wagę z uwagi na zgodę stron co do nie orze­ka­nia o winie.

    Pozdra­wiam,
    Anna Zys
    Apli­kant Adwokacki

 30. Dzię­kuję bar­dzo za odpo­wiedź, mam jesz­cze 2 pyta­nia: 1. Czy mam szansę dostać ali­menty na sie­bie, tak jak pisa­łam powy­żej obec­nie nie pra­cuję (posia­dam umiar­ko­wany sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, bez renty ZUS) ogól­nie mąż zawsze mnie utrzy­my­wał. 2. Jeżeli ja powo­łam np kilku świad­ków i potwier­dzą moją tezę przy­czyny roz­padu mał­żeń­stwa, a z kolei mąż pod­stawi kilku świad­ków, któ­rzy przed­sta­wią jego wer­sję to co wtedy ? Pro­szę o odpo­wiedź, dzię­kuję i pozdrawiam.

  • Pani Zofio,

   obo­wią­zu­jące prze­pisy prawne pozwa­lają już na eta­pie toczą­cego się postę­po­wa­nia roz­wo­do­wego wno­sić o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów od męża na rzecz Pani z tytułu przy­czy­nia­nia się do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodziny (w tym oczy­wi­ście Pani). Należy pod­nieść przed Sądem, że do czasu roz­sta­nia to mąż głów­nie utrzy­my­wał finan­sowo rodzinę, Pani np. zaj­mo­wała się głów­nie wycho­wy­wa­niem dziecka. Obec­nie jako osoba bez pracy o umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści nie jest Pani w sta­nie bez pomocy męża zaspo­koić potrzeb rodziny tak by poziom życia utrzy­mał się na dotych­cza­so­wym pozio­mie.
   Poza tym ma Pani moż­li­wość wno­sić o zasą­dze­nie ali­men­tów od męża na sie­bie w wyroku koń­co­wym orze­ka­ją­cym roz­wód, argu­men­tu­jąc, że roz­sta­nie z mężem pono­szą­cym wyłączną winę za roz­kład mał­żeń­stwa (jeżeli Sąd stwier­dzi wyłączna winę męża) pocią­gnęło za sobą istotne pogor­sze­nie Pani sytu­acji mate­rial­nej (jako mał­żonka nie­win­nego). Może Pani też wno­sić o zasą­dze­nie przez Sąd ali­men­tów od męża dla Pani (Sąd orzek­nie o tym rów­nież w wyroku koń­co­wym) jeżeli roz­sta­nie z mężem spo­wo­do­wało, że zna­la­zła się Pani w nie­do­statku a Sąd po prze­pro­wa­dze­niu całego postę­po­wa­nia nie uzna Panią za wyłącz­nie winną roz­padu mał­żeń­stwa (np. jeżeli Sąd stwier­dzi, że winę za roz­pad mał­żeń­stwa pono­si­cie Pań­stwo oboje). Wyso­kość docho­dzo­nych ali­men­tów powinna odpo­wia­dać Pani uspra­wie­dli­wio­nym potrze­bom oraz moż­li­wo­ściom zarob­ko­wym i mająt­ko­wym męża.
   W zakre­sie samej oceny dowo­dów to Sąd po wysłu­cha­niu świad­ków i prze­pro­wa­dze­niu pozo­sta­łych dowo­dów w spra­wie zde­cy­duje komu z Pań­stwa przy­pi­sana zosta­nie wina. Sąd sam oceni wia­ry­god­ność przed­sta­wio­nych przez Pań­stwa wer­sji zdarzeń.

   Pozdra­wiam,

   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 31. Mam pyta­nie mam dowody zdrady męża z konta z face­bo­oka gdzie on sie przy­znaje pisząc z inną kobietą do zdrady,on prze­bywa po za gra­ni­cami kraju ale snują na fej­sie co będą robić kiedy on przy­je­dzie uma­wiają sie na spo­tka­nia sexu­alne i mam dowód wpi­sów że się już uma­wiali wcze­śniej, potrafi pod­łą­czyć się do niej na video roz­mowe aby ją obej­rzeć sobie roze­braną, wysłala mu zdję­cia nagie dodam że mamy chore dziecko któ­rym ja sie zaj­muje bo jest nie­peł­no­sprawne, wspólne konto i wiecz­nie jestem wiecz­nie stra­szona że zostane bez pie­nię­dzy z cho­rym dziec­kiem, bar­dzo cze­sto mi wypi­suje jak sie pokłu­cimy jak to on szuka se nowej part­nerki, zda­żało sie że mnie wyzy­wał bar­dzo brzydko w wia­do­mo­ściach na por­talu inter­ne­to­wym a ostat­nio jak sie pokłu­cił to sie przy­znał że ta pani z face­bo­oka jest lep­sza bo jest mało stre­su­jąca jak ja i będzie dalej z nią utrzy­my­wał kon­takt a potem jak jest zgoda to twier­dzi że nie ma z nią nic wspól­nego a ja sobie roje, przy­ła­pa­łam go na zakła­da­niu pro­fi­lów rand­ko­wych i szu­ka­niu kobiet, jedyny temat jaki potrawi pro­wa­dzić to sex i nic wię­cej, zosta­łam pare razy spo­licz­ko­wana ale nie zgła­sza­łam tego, mamy wspólne miesz­ka­nie, mam pyta­nie czy mam moż­li­wość dostać roz­wód z jego winy i czy moge coś dostać od niego z ali­men­tów on pra­cuje niby legal­nie ale ta umowa nie jest umową stałą, czy ist­nieje moż­li­woś że dostała bym miesz­ka­nie dla sie­bie, Dużo wpi­sów które do mnie pisze to tak jakby był chpry psy­chicz­nie bo nor­malny czło­wiek tego nie wypi­suje pro­sze o pomoc

  • Witam,

   z tego co Pani opi­suje myślę, że jak naj­bar­dziej ma Pani szansę na uzy­ska­nie roz­wodu z orze­cze­niem winy męża. Na dowód winy męża za roz­kład poży­cia mał­żeń­skiego powinna Pani przed­sta­wić w Sądzie wydruk kore­spon­den­cji męża z tą inną kobietą, zdję­cia tej Pani, które mu przy­słała, wydruki z por­tali, gdzie mąż Panią obra­żał, jego infor­ma­cje wysy­łane do Pani z groź­bami, że się z Panią roz­sta­nie i zostawi Panią bez gro­sza. Dobrze by było przed­sta­wić rów­nież w Sadzie dowód ze świad­ków, któ­rzy potwier­dzi­liby naganne zacho­wa­nia męża wobec Pani (może jacyś zna­jomi, rodzina potwier­dzą zacho­wa­nia męża). Jeżeli mąż używa wobec Pani prze­mocy warto pomy­śleć o zgło­sze­niu tego na Poli­cję i doko­na­niu obduk­cji lekar­skiej celem przed­sta­wie­nia w Sądzie na oko­licz­ność jego winy.
   W kwe­stii miesz­ka­nia pro­po­nuję doko­nać sądo­wego podziału majątku (np. wnieść o przy­zna­nie miesz­ka­nia Pani z obo­wiąz­kiem czę­ścio­wej spłaty męża). Jeśli zaś cho­dzi o ali­menty to w pozwie o roz­wód z winy męża może Pani wno­sić o zasą­dze­nie ali­men­tów od męża dla Pani z powodu znacz­nego pogor­sze­nia się Pani sytu­acji mająt­ko­wej spo­wo­do­wa­nej roz­sta­niem z mał­żon­kiem (jeśli mąż zosta­nie uznany za win­nego — nie musi Pani wyka­zy­wać nie­do­statku by otrzy­mać ali­menty). Warto wie­dzieć, że obo­wią­zu­jące prze­pisy prawne dają Pani moż­li­wość docho­dze­nia ali­men­tów jesz­cze w cza­sie toczą­cego się postę­po­wa­nia roz­wo­do­wego — wystar­czy w pozwie o roz­wód wnieść o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów od męża dla Pani tytu­łem przy­czy­nia­nia się męża do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodziny.

   Pozdra­wiam,

   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 32. Witam…moje pyta­nie jest tro­che inne niz te ktore czytam.Otoz od 7 lat mjesz­kam w Irlan­dii z synem 13 letnim,Moj maz miesz­kal razem z nami dopoki rok temu nie poznal swo­jej kochanki ktora mieszka w Polsce.Od tam­tej pory wypro­wa­dzil sie do niej i obec­nie u niej mjeszka jest tam zameldowany/Niby nic w tym dziw­nego a jed­nak jest. Otoz kochanka mojego meza jest kura­to­rem zawo­do­wym[[ tez roz­wje­dziona]] czy w zwiazku z tym bede mjala duze klo­poty skla­da­jac pozew roz­wo­dowy poda­jac z winy meza..Nadmjeniam iz maz ostrze­gal mnie przed jaki­mi­kolw­jek poste­pami mow­jac mi ze ona zrobi wszystko aby mi to utrodnic…Bardzo pro­sze o odpow­jedz bo z tym pro­ble­mem nie moge dalej funkcjonowac..Zgory bar­dzo dzie­kuje i pozdrawiam

  • Pani Bogu­miło,
   z tego co Pani pisze wynika, iż mąż pró­buje Panią tylko postra­szyć, żeby nie zało­żyła mu pani sprawy o roz­wód. W Pani sytu­acji jak naj­bar­dziej można wnieść o roz­wód z winy męża, który Panią zdra­dza i ewi­dent­nie nawet nie pró­buje tego ukryć. Fakt, iż kochanka męża jest kura­to­rem sądo­wym nie ma tu żad­nego zna­cze­nia. W Sądzie będzie Pani musiała wyka­zać winę męża (jeśli wnie­sie Pani o roz­wód z jego winy). Warto pomy­śleć o świad­kach, któ­rzy potwier­dzi­liby, że mąż nie mieszka z Panią tylko w Pol­sce z inną kobietą, pomocne mogą być też wszel­kie doku­menty potwier­dza­jące, że mąż nie mieszka z Panią a zamel­do­wany jest w miesz­ka­niu u kochanki. Może jest Pani w posia­da­niu jakichś maili, listów lub smsów, które mąż pisał do kochanki? lub do pani infor­mu­jąc, że wypro­wa­dza się do Pol­ski bo kogoś poznał? Roz­wa­ży­ła­bym też wezwa­nie w cha­rak­te­rze świadka kochanki męża (jako świa­dek będzie miała obo­wią­zek zezna­wać prawdę).
   Pro­szę nie oba­wiać się faktu, że kochanka męża jest kura­to­rem. Tak jak wspo­mnia­łam, nie ma to żad­nego zna­cze­nia przy udo­wad­nia­niu zdrady męża. Istotne jest to, że mąż Panią porzu­cił i zwią­zał się z inną kobietą pozo­sta­jąc ofi­cjal­nie w związku małżeńskim.

   Pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 33. Witam ser­decz­nie, moj brat ma za tydzien sprawe roz­wo­dowa i tak: napi­sal w pozwie ze chce zeby dzieci zostaly przy nim ona w odpo­wie­dzi na pozew potwier­dzila ze chce zeby dzieci zostaly u ojca, sprawa sie ma tak ze brat chce roz­wodu wylacz­nie z jej winy a ona bez orze­ka­nia o winie i bez pla­ce­nia ali­men­tow na dzieci gdyz nigdy nie pra­co­wala nie ma kwa­li­fi­ka­cji i nie pra­cuje nadal. Mamy z bra­tem obawy ze ona bedzie chciala pozniej na sie­bie ali­menty czy jezeli dzieci zostana przy ojcu a roz­wod odbe­dzie sie bez orze­ka­nia o winie to ona ma szanse dostac jesz­cze od niego ali­menty? dodam ze brat zara­bia ok 2000zl, i jesz­cze czy moze w takiej spra­wie wycia­gnac bilingi i tre­sci sms od operatora?

  • Witam,

   przede wszyst­kim do roz­wodu bez orze­ka­nia o winie może dojść tylko wtedy, gdy obie strony się na to zga­dzają. Jeśli brat pod­trzyma wnio­sek o orze­ka­niu o winie, to Sąd będzie zobli­go­wany zba­dać które z mał­żon­ków ponosi winę za roz­kład poży­cia i w wyroku będzie infor­ma­cja o tym kto ponosi tę winę.
   Jeżeli oboje rodzi­ców zga­dza się by dzieci miały miej­sce pobytu przy ojcu, Sąd zapewne przy­chyli się do tego wnio­sku. Matka nie będzie mogła póź­niej docho­dzić ali­men­tów na dzieci, które z nią nie miesz­kają. Ojciec przy któ­rym pozo­stają dzieci — tak. W przy­padku zde­cy­do­wa­nia się na roz­wód bez orze­ka­nia o winie żona brata nie­stety ma moż­li­wość docho­dze­nia ali­men­tów na samą sie­bie jeśli wykaże, że w wyniku roz­sta­nia z mężem pogor­szyła się jej sytu­acja mająt­kowa. Takie ali­menty są płatne do czasu ponow­nego wyj­ścia za mąż żony brata, ale nie dłu­żej niż przez 5 lat od daty orze­cze­nia roz­wodu (tylko w wyjąt­ko­wej sytu­acji Sąd może prze­dłu­żyć ten 5 letni ter­min). Jeśli zaś cho­dzi o bil­lingi, to żona nie otrzyma wykazu połą­czeń dla numeru tele­fonu któ­rego wła­ści­cie­lem jest brat, bo dane te są zastrze­żone i jeśli tele­fon nie jest zapi­sany na nią to ope­ra­tor nie da jej tych bil­lin­gów. Żona brata może co naj­wy­żej doma­gać się wyciągu połą­czeń dla swo­jego numeru telefonu.

   Pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 34. Dzień dobry,mam pyta­nie mój mąż zdra­dzał mnie bar­dzo czę­sto, oprócz przy­zna­nia się jego do zdrad i zacho­wa­nia które na to wska­zy­wało nigdy nie mia­łam dowo­dów takich by przed sta­wić ich w sądzie zawsze mu wyba­cza­łam myśla­łam że będzie dobrze pew­nego razu nie wytrzy­ma­łam i zało­ży­łam sprawę o ali­menty i roz­dziel­ność mająt­kową mąż nie łożył na utrzy­ma­nie. Sąd przy­są­dził ali­menty w wyso­ko­ści 450zł i roz­dziel­ność w 2011 roku po mie­siącu byli­śmy znów razem, przez te trzy lata wyda­wało mi się że jest wszystko ok. Mąż mie­siąc temu oznaj­mił mi że odcho­dzi do 15 lat młod­szej kobiety która jest z nim w ciąży.Jakie moż­li­wo­ści mam do uzy­ska­nia roz­wodu z jego winy.Syn jest już peł­no­letni i uczy się jesz­cze a mój mąż twier­dzi że nie musi mu pła­cić ali­men­tów i chce zabrać wszystko z domu

  • Pani Iwono,

   szanse na uzy­ska­nie roz­wodu z winy męża nadal są. Nie­stety wyka­zu­jąc tę winę w Sądzie nie będą się liczyły uprzed­nie zdrady męża, które mu Pani wyba­czyła (czyli te po któ­rych znów byli­ście Pań­stwo razem). Mimo to sądzę, że warto wno­sić o orze­cze­nie roz­wodu z winy męża. Trzeba poka­zać Sądowi, że wina męża polega na porzu­ce­niu Pani i Pań­stwa syna i odej­ściu do innej kobiety. Warto poszu­kać świad­ków, któ­rzy mogliby potwier­dzić zdradę męża, jego zwią­zek z inna kobietą, fakt że Panią opu­ścił (może to być rodzina, zna­jomi). Świad­kiem w spra­wie może być też kobieta do któ­rej mąż odszedł (warto roz­wa­żyć wezwa­nie jej w cha­rak­te­rze świadka). Jeśli dys­po­nuje Pani jakąś kore­spon­den­cją mailową, listowna, smsową męża i tej kobiety, która świad­czy­łaby o ich zaży­ło­ści też warto poka­zać ją w Sądzie. Fakt że mąż ma dziecko z inną kobietą dowo­dzi jego zdrady fizycz­nej nie tylko emo­cjo­nal­nej. Warto wie­dzieć, że o winie mogą świad­czyć też inne zacho­wa­nia w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, np. nie­wy­wią­zy­wa­nie się z obo­wiąz­ków mał­żeń­skich (brak wspar­cia ze strony mał­żonka, brak lojal­no­ści, wier­no­ści, współ­dzia­ła­nia dla dobra rodziny, sza­cunku itp.). Szanse na uzy­ska­nie roz­wodu z winy męża ma Pani zatem spore.
   Jeśli cho­dzi o ali­menty na doro­słe dziecko, to co do zasady dopóki dziecko się uczy (do ok. 25 roku życia) rodzice powinni łożyć na niego finan­sowo. Nie­mniej, jeśli mąż wykaże, że syn może sam się już utrzy­my­wać (pod­jąć pracę i otrzy­my­wać wyna­gro­dze­nie) czego bez powodu nie robi lub że dal­sze pła­ce­nie ali­men­tów na doro­słe dziecko sta­nowi dla niego zbyt duże obcią­że­nie finan­sowe Sąd będzie mógł zwol­nić go z dal­szego pła­ce­nia ali­men­tów. Obo­wią­zu­jące prze­pisy krio mówią bowiem, że rodzice mogą uchy­lić się od świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych wzglę­dem dziecka peł­no­let­niego, jeżeli są one połą­czone z nad­mier­nym dla nich uszczerb­kiem lub jeżeli dziecko nie dokłada sta­rań w celu uzy­ska­nia moż­no­ści samo­dziel­nego utrzy­my­wa­nia się.

   Pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 35. Dzień dobry. Wno­szę o roz­wód z orze­ka­niem winy ze strony męża po jego zdra­dzie. Chcia­łam się zapy­tać czy jeśli mąż na pierw­szej roz­pra­wie przy­zna się do winy to czy jest moż­li­wość że sąd zakoń­czy sprawę roz­wo­dową na pierw­szej roz­pra­wie czy mimo wszystko będzie to trwało dłu­żej. Dzię­kuje za odpowiedź

  • Pani Janino,
   dużo zależy od Sądu.Jeśli wno­siła Pani tylko o roz­wód z winy męża a on zgo­dzi się na roz­pra­wie na ten roz­wód i przy­zna swoją winę w spo­sób nie budzący wąt­pli­wo­ści dla Sądu Sąd może ogra­ni­czyć się tylko do prze­słu­cha­nia Pań­stwa i ist­nieje moż­li­wość, że zakoń­czy sprawę już na pierw­szej roz­pra­wie. Jeśli mają Pań­stwo mało­let­nie dzieci sprawa się prze­cią­gnie, gdyż Sąd w wyroku roz­wo­do­wym będzie orze­kał rów­nież o wła­dzy rodzi­ciel­skiej, miej­scu pobytu dzieci i Pań­stwa kon­tak­tach z nimi. Wów­czas sprawa roz­wo­dowa będzie trwała duże, gdyż Sąd zobo­wią­zany będzie dokład­nie zba­dać sytu­ację Pań­stwa dzieci i zde­cy­do­wać komu z Pań­stwa powie­rzy pie­czę nad małoletnimi.

   Pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 36. Dzień dobry mam pro­blem i liczę na pod­po­wiedz. Otóż roz­sta­łem się z moją dziew­czyna w kwiet­niu po tym jak dowie­dzia­łem się że ma romans z moim kuzynem.Kazałem Jej się spa­ko­wac i wypro­wa­dzić tak zro­biła wzieła naszą Córkę i się wypro­wa­dziła. Mój kuzyn ja zosta­wił po mię­siącu. Zna­la­zła sobie kolegę z pracy który miał się dokła­dać do czyn­szu ja się oka­zało są parą teraz.I teraz sedno sprawy gdy miesz­ka­li­smy razem pobra­łem kre­dyty na sie­bie cos koło 80 tyś zł sprze­da­łem miesz­ka­nie spła­ci­łem parę kre­dy­tów nadal mam jesz­cze koło 40 tyś do spłacenia.Mieszkam u sio­stry teraz i moja była dziew­czyna chce ali­menty na córke która ma 7 lat i moje nazwisko.Ja pra­cuje zara­biam 1300 zł z tego ponad połowe prze­zna­czam na spłate kre­dy­tów na życie nie zostaje mi pra­wie nic posia­dam umiar­ko­wana grupę inwalidzką.Pytanie jakie wyso­kie ali­menty może sąd zasą­dzić ? to ona zdra­dziła mnie z kuzy­nem teraz z kolega z któ­rym mieszka razem z moją córka

  • Panie Rafale,

   Sąd ustala wyso­kość ali­men­tów bio­rąc pod uwagę uspra­wie­dli­wione potrzeby upraw­nio­nego (Pana dziecka) oraz moż­li­wo­ści mająt­kowe i zarob­kowe zobo­wią­za­nego (czyli Pana). W spra­wie ali­men­ta­cyj­nej Sąd zbada ile kosz­tuje utrzy­ma­nie Pana dziecka (wyży­wie­nie, leki, środki higie­niczne, ubra­nia, obu­wie, roz­rywka, opłaty zw. ze szkołą, zaję­cia dodat­kowe jeśli dziecko na takie uczęsz­cza, wyjazdy wakacyjne/zimowe, udział dziecka w kosz­tach utrzy­ma­nia domu itp.), jakie są Pana zarobki/dochody, (ile powi­nien Pan śred­nio zara­biać przy Pana wykształ­ce­niu), ale i Pana zobo­wią­za­nia finan­sowe (kre­dyty, pożyczki). Sąd weź­mie też pod uwagę moż­li­wo­ści zarob­kowe i mająt­kowe matki dziecka oraz Pań­stwa nakłady oso­bi­ste na rzecz wycho­wa­nia dziecka. Należy pamię­tać, że świad­cze­nia ali­men­ta­cyjne mają pierw­szeń­stwo przed innymi zobo­wią­za­niami, nie­mniej Sąd bie­rze rów­nież pod uwagę te inne zobo­wią­za­nia finan­sowe usta­la­jąc wyso­kość ali­men­tów. W Pana sytu­acji naj­praw­do­po­dob­niej Sąd zasą­dzi sym­bo­liczne ali­menty w wyso­ko­ści ok. 100–200 zł.

   Pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 37. Witam … zlo­zy­lam pozew o roz­wod z orze­cze­niem o winie meza ponie­waz zosta­wil mnie dla innej kobiety jest z nia do dzis … zro­bi­lam glup­stwo tyle tylko ze juz nie byli­smy razem mia­lam tez innego mez­czy­zne i on twier­dzi ze ja tez go zdra­zi­lam i teraz nie­wiem jak to bedzie roz­strzy­gniete … bo skoro on ma inna i pierw­szy mnie zosta­wil to ja tez mam chyba orawo do swo­jego pry­wat­nego zycia .. ?? bar­dzo pro­sze o odpo­wiedz … tyle ze ten moj mez­czy­zna jest zonaty ma dzieci i jwgo zona o wszyst­kim wie … ??

  • Pani Ewo,

   w spra­wie roz­wo­do­wej Sąd będzie usta­lał czy i kiedy nastą­pił mię­dzy Pań­stwem roz­kład poży­cia mał­żeń­skiego (kiedy ustały więzi emo­cjo­nalna, gospo­dar­cza i fizyczna). Skoro wnio­sła Pani o winę męża Sąd zbada też kto ponosi winę za roz­kład Pań­stwa mał­żeń­stwa. Wina to nie tylko zdrada fizyczna, ale i nie wywią­zy­wa­nie się z obo­wiąz­ków mał­żeń­skich (brak lojal­no­ści, szcze­ro­ści, sza­cunku, zaufa­nia, wspar­cia emo­cjo­nal­nego i gospo­dar­czego, dzia­ła­nia dla dobra rodziny, prze­moc fizyczna/psychiczna, alko­ho­lizm itp.) Jeśli to mąż Panią porzu­cił, zna­lazł sobie inną kobietę, zosta­wił rodzinę i wsku­tek tego ustały mię­dzy Pań­stwem więzi emo­cjo­nalna, gospo­dar­cza i fizyczna to winę za roz­kład poży­cia ponosi on. Fakt, że póź­niej Pani rów­nież zna­la­zła sobie nowego part­nera nie sta­nowi o Pani winie za roz­pad małżeństwa.Musi Pani tylko twier­dzić, że do roz­padu poży­cia doszło wcze­śniej (przed pozna­niem Pani nowego part­nera), gdy mąż Panią zostawił.

   Pozdra­wiam,
   Anna Zys
   Apli­kant Adwokacki

 38. Dzień dobry. mam pyta­nie.
  Dowie­dzia­łam się od męża w roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej, że ma od 2 mie­sięcy kochankę i chcę roz­wodu. Zamie­rzam zło­żyć do sądu pozew o roz­wód z orze­cze­niem o jego winie, ale nie mam żad­nych dowo­dów na to, że mnie zdra­dza, oprócz tego, że się sam przy­znał. Jedyną rze­czą jaką wiem jest to,że on u niej mieszka od ok 3 mie­sięcy na co też nie mam dowodu. Czy wystar­czy mi w sądzie to, że on chce tego roz­wodu, ponie­waż on nie chce udziału osób trze­cich w sprawie.Kwestią jest też wyso­kość ali­men­tów ponie­waż on zaofe­ro­wał mi kwotę 4000zł i mam to na piśmie w ema­ilu , czy w sądzie on może się wyco­fać z tej kwoty pod­kre­ślam, że sam o takiej wspo­mniał (pra­cuje poza gra­ni­cami kraju i kwota jaką mi zapro­po­no­wał to 1/3 jego docho­dów ale to co mu zosta­nie wystar­czy mu na opłaty i życie). Czy mam się oba­wiać, że wyprze się swo­ich słów, a może powin­nam szu­kać dowo­dów na jego zdradę. dla mnie też byłoby na rękę szyb­kie uzy­ska­nie roz­wodu, ponie­waż sama zaj­muję się naszym 5-letnim synem. Pro­szę o odpo­wiedź czego mogę się spo­dzie­wać ze strony męża i sądu

  • Dzień dobry, obawa że mąż wycofa się ze swo­ich słów ist­niej, ale jeżeli od 3 mie­sięcy mieszka on ze swoją kochanką, to wystar­czy że powoła Pani świadka na tą oko­licz­ność, który to potwier­dzi. Nie wydaje mi się, żeby nie było osoby, która o tym wie. E– mail jest bar­dzo ważny i może się przy­dać, co nie zmie­nia faktu że nie daje Pani gwa­ran­cji otrzy­ma­nia takiej kwoty poprzez przy­zna­nie jej przez Sąd, gdyby mał­żo­nek się zaczął wyco­fy­wać. Gene­ral­nie pro­szę uzy­skać dowód zdrady, by mieć go w dys­po­zy­cji, ale jeżeli ma Pani moż­li­wość zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia szybko i na satys­fak­cjo­nu­ją­cych Panią warun­kach, to wów­czas postę­po­wa­nie w zakre­sie dowo­dze­nia winy nie jest konieczne, nie­mniej posia­da­nie dowodu zdrady da Pani kom­fort pro­ce­sowy. Pozdrawiam

 39. Witam! Czy dowody zdrady mał­żeń­skiej (nagrania,zdjecia) moga byc wyko­rzy­stane w sądzie jako pod­stawę do ogra­ni­cze­nia widze­nia sie z dziec­kiem? Moja żona zaszan­ta­zo­wala mnie,ze jesli wybiore drugą kobiete odbie­rze mi dziecko.

  • Dzień dobry, wina w roz­kła­dzie poży­cia wyni­ka­jąca ze zdrady(w tym także dowody tej zdrady) nie mają prze­ło­że­nia na zakres kon­tak­tów. W grę wcho­dzi ewen­tu­alne roz­wa­ża­nie rela­cji nowego part­nera z dziec­kiem tudzież dziecka z nowym part­ne­rem rodzica i tu można zasta­na­wiać się nad ewen­tu­al­nym zakre­sem kon­tak­tów. Oczy­wi­ście dąże­nia do utrud­nia­nia kon­tak­tów mogą się nasi­lić, ale sama zdrada i jej dowody nie mają prze­ło­że­nia na to czy ma Pan dobre rela­cje z dziec­kiem. To dwie inne kwe­stie. Pozdrawiam

 40. Witam! Czy nagrania,zdjęcia udo­wad­nia­jące zdradę mał­żeń­ską moga być wyko­rzy­stane w Sądzie w celu ogra­ni­cze­nia widze­nia się z dzieckiem?

  • Dzień dobry, raczej nie przed­kła­dał­bym takich zdjęć, by wyko­rzy­stać je w celu ogra­ni­cze­nia kon­tak­tów rodzica z dziec­kiem. Musiałby ist­nieć jakiś bar­dzo silny zwią­zek pomię­dzy tymi zdję­ciami, a naru­sze­niem dobra dziecka. Pozdrawiam

 41. Witam mam pyta­nie maz wniosl pozew o roz­wod z orze­ka­niem o winie mojej wczo­raj a ja chce roz­wodu bez orze­ka­nia o winie czy mam zlo­zyc pozew czy cze­kac na wezwa­nie do sadu na sprawe ? co w takiej sytu­la­cji ? czy moge dostac roz­wod bez orze­ka­nia winy ? dru­gie pyta­nie to takie ze mamy dom ale dom jest pod moja firme i mam roz­dziel­nosc majat­kowa od 4 lat czy jesli sad da mi roz­wod bez orze­ka­nia o winie to czy ja musze dzie­lic sie domem w podziale majatku ? maz ma adwo­kata i mowi ze mnie znisz­czy nie chce prac bru­dow to czy ja moge sie nie zgo­dzic na orze­ka­nie winy ?cho­dzi mi o dzieci ktore wszystko przezywaja.

  • Dzień dobry, Sąd orzeka roz­wód bez orze­ka­nia o winie tylko na zgodne żąda­nie mał­żon­ków, więc jeżeli mąż nie zmieni sta­no­wi­ska, to Sąd nie orzek­nie bez orze­ka­nia o winie. Podział majątku jest kwe­stią nie­za­leżną od winy, więc jeżeli macie Pań­stwo mają­tek wspólny, to pod­lega on podzia­łowi nie­za­leż­nie od kwe­stii winy.Pozdrawiam

 42. Witam
  Mąż odszedł do innej kobiety,niedługo będzie miał z nią dziecko. Ze mną ma troje dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Bar­dzo chcę,by po roz­wo­dzie dzieci miały dal­szy kon­takt z ojcem. Pro­blem polega na tym,że dziew­czynki nie chcą kon­taktu z ojcem w jego mieszkaniu,w któ­rym mieszka z drugą kobietą. Chcą widy­wać się z tatą na mie­ście. Czy sąd wezmie pod uwagę zda­nie dziewczynek,czy zmusi je do odwie­dza­nia taty w jego nowym domu ?

  • Dzień dobry. Trudno prze­wi­dzieć, jakie będzie roz­strzy­gnię­cie. Z jed­nej strony dzieci muszą przy­sto­so­wać się do nowej sytu­acji i takie kon­takty mogą źle na nie wpły­nąć, ale też sąd może uznać, że nie ma zagro­że­nia dla dzieci. Jeżeli dobrze uda się Pani wyka­zać, że takie kon­takty są jed­nak zagro­że­niem, plus sta­no­wi­sko dzieci, to wów­czas sąd nie powi­nien ich zmu­szać do takiej formy kon­tak­tów. Pyta­nie jesz­cze, czy sąd w ogóle będzie miał moż­li­wość zapo­znać się ze zda­niem dziew­czy­nek. W tej sytu­acji zapewne będzie konieczna opi­nia RODK. Pozdrawiam

 43. Mam pyta­nie, mój mąż poznał kogoś na tzw. impre­zie pra­cow­ni­czej i od tam­tego czasu dia­me­tral­nie się zmie­nił. Podobno nie spo­tyka się z tą kobietą, jedy­nie co to w pracy (mąż jest kie­rowcą, a kobieta zaj­muje się naj­praw­do­po­dob­niej zała­dun­kami)
  Zanie­po­ko­iła mnie jed­nak ogromna ilość wysy­ła­nych jak i odbie­ra­nych smsów oraz tele­fo­nów wyko­ny­wa­nych od samego rana do wie­czora. Czy można takie zacho­wa­nie uznać jako zdradę małżonka?

  Mamy taż kre­dyt miesz­ka­niowy z dofi­nan­so­wa­niem, co dalej z miesz­ka­niem?
  Zostaje dla któ­re­goś z nas jeśli jest zdol­ność kre­dy­towa czy można za poro­zu­mie­niem z ban­kiem je sprze­dać i spła­cić kre­dyt by nie mieć długów?

  • Dzień dobry, taka sytu­acja może świad­czyć o zdra­dzie, ale nie ozna­cza, że na tym eta­pie można uznać to za zdradę, może bar­dziej za formę nie­lo­jan­lo­ści mał­żeń­skiej. Jeżeli jed­nak treść wska­zuje na zdradę, to już jest to bar­dziej zna­czący dowód zdrady. Bar­dziej istotna jest war­tość dowo­dowa tzn. jakiej tre­ści są te sms i czy jest Pani w sta­nie w Sądzie fakt ilo­ści i czę­sto­tli­wo­ści wysy­ła­nych sms udo­wod­nić.
   Kre­dyt należy do obojga mał­żon­ków i orze­cze­nie roz­wodu nie zmie­nia tego faktu. Pew­nie jest usta­no­wiona hipo­teka, co powo­duje, że to dopiero w akcie nota­rial­nym z nabywcą należy uzgod­nić tą kwe­stię, a nie z bankiem.

 44. Witam ser­decz­nie. Od 2 lat mam do czy­nie­nie z pewną panią ktora uważa, ze mam romans z jej męzem. Jest to moj kolega z pracy, z kto­rym mam raczej małą stycz­ność. Kolega jest inwi­gi­lo­wany, pod­slu­chy, detek­tyw itp. Ja i moj part­ner row­niez. I nic. Bo nigdy nic mnie nie łączylo z tym kolegą. Doslow­nie. Nawet flirt. Nawet wspolny obiad. Ta pani zbiera o mnie infor­ma­cje, anga­zuje i nęka tele­fo­nami moich bli­skich i kole­gow z pracy. Jed­nym slo­wem jest to upo­rczywe nęka­nie. Teraz są w trak­cie roz­prawy roz­wo­do­wej i zosta­lam wezwana jako swia­dek. Dalej nie wie­rze, ze to ma miej­sce ale pech chcial, ze padlo na mnie w jej cho­rej wyli­czance. Mam pyat­nie czy jej praw­nik moze zada­wac mi jakies oso­bi­ste pyta­nia? Bo dowodo na pewno nie bedzie, bo z kolegą mnie nic nie łaczylo. Czy praw­nik bedzie jedy­nie pytal wprost: czy lączy panią cos z tym panem, czy byla pani z nim tego i tego dnia w danym miej­scu itp? Czego mam sie spo­dzie­wac? Pozdrawiam

  • Dzień dobry, oso­bi­stych pytań doty­czą­cych rela­cji Pani i innych niż kolega z pracy osób nie będzie, a jeśli będą to sąd powi­nien je uchy­lać. Pyta­nia będą bar­dziej wprost tzn. czy Panią łączyło coś z kolegą, czy wyjeż­dża­li­ście na wyjazdy inte­gra­cyjne, czy tam coś miało miej­sce etc. Jeżeli fak­tycz­nie nic Was nie łączyło, to zacho­wa­nie żony kolegi, jakie Pani opi­sała powo­duje, że jest Pani dobrym świad­kiem dla kolegi, ponie­waż może Pani potwier­dzić, że był on inwi­gi­lo­wany bez powodu, były robione sceny zazdro­ści, nękani byli jego zna­jomi, co powo­duje, że to ona źle postę­po­wała w mał­żeń­stwie. Pozdrawiam

   • Super. Dzię­kuję. Nic mnie z kolegą nie łączyło.Ta Pani ma uro­je­nia i nęka mnie i moich naj­bliz­szych od 2 lat. Nie­sa­mo­wita histo­ria na książkę ;) To udo­wad­nia, że prze­sla­dowca może przy­da­rzyć się każ­demu z nas. Pozdrawiam

 45. Dzień dobry nie wiem co mam robić,od pew­nego czasu nie doga­duje się z żoną,problem polega na tym że jak sobie wypije to jest żle,chodzi o to że to jest tzw moje odre­ga­owa­nie na rze­czy­wi­stość która jest u mnie w domu,porostu uwa­żam że jestem za dobry,wszystko sta­ram się robić,np sprzą­ta­nie ‚odkurzanie,czasami goto­wa­nie i dużo innych rze­czy uwa­żam że po pro­stu przy­zwy­cza­iłem ich do tego.wspomne o tym że mam jesz­cze trzy dora­sta­jące córki które do pomocy domo­wej nie bar­dzo się angażują.Żona pro­wa­dzi teraz dzia­łal­ność gospo­dar­czą powo­dzi jej się lepiej finan­sowo a widzę że dzie­ciom to bar­dzo odpo­wiada ‚mama im teraz tylko kupuje prezenty,a ja jak bym zszedł na dal­szy tor,kocham je bar­dzo ale nie mam takiej siły prze­bi­cia jak żona .Popro­stu czuje jak bym w tym domu potrzebny tylko do sprzątania.A jeżeli cho­dzi o seks to jest tylko wtedy kiedy ona ma potrzebę,ja jak potrze­buje czu­ło­ści z jej strony to jest wiecz­nie zmęczona.A zazwy­czaj jak nie roz­ma­wiamy ze sobą a potrze­buje coś ode mnie to wysłu­guje się dziećmi przy­syła je do mnie i np niech ojciec wam zrobi jeść prze­cież jest waszym ojcem,a sama leży bo jej się nie chce podnieść.Oczywiście ja też pra­cuje państwowo.Proszę o jakąś radę bo nie wiem jak długo tak wytrzymam

  • Dzień dobry, zacznę może od kwe­stii naj­bar­dziej pod­sta­wo­wej, czy roz­ma­wia­li­ście Pań­stwo ze sobą o tym, co Wam prze­szka­dza w rela­cji? Jeżeli nie, to choćby to na począ­tek trzeba zro­bić. Nie wiem, jaka jest skala Pana “odre­ago­wa­nia” na rze­czy­wi­stość, tj. czy codzien­nie, czy kilka razy w tygo­dniu, ale to jest wów­czas pro­blem na tyle poważny, że może nie­spo­dzie­wa­nie przejść w uza­leż­nie­nie, a z tym już trud­niej sobie radzić. Na pewno do roz­wa­że­nia jest skie­ro­wa­nie pro­po­zy­cji do żony o pój­ście na tera­pię mał­żeń­ską, jeżeli jej prze­szka­dza coś w mał­żeń­stwie, to pyta­nie jak czy też nie ma w sobie podob­nych emo­cji, jak Pan. Jeżeli tera­pia uda­łaby się, to i mał­żeń­stwo mogloby dalej funk­cjo­no­wać w spo­sób zado­wa­la­jący, nato­miast jeżeli po tera­pii nic się nie zmieni, to decy­zję o roz­sta­niu może być Pań­stwu łatwiej pod­jąć, bo to będzie ozna­czało, że zmian w rela­cji raczej nie będzie. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


pięć × = 30

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>